GARANTI FÖR SALVIA KOMMERSIELLA TJÄNSTER

Senast uppdaterad: 01.09.2022

 

Sage Appliances GmbH (nedan kallat "Sage" eller "Sage Appliances") erbjuder en tvåårig begränsad kommersiell garanti ("garanti") för alla Sage-produkter som köps i de länder som anges på sidan med information om Sage-företaget på https://www.sageappliances.com/se/sv/learn-more/legal-information.html. Under garantiperioden reparerar eller ersätter Sage en defekt produkt efter eget gottfinnande.

 

Sage garanterar denna produkt i de angivna områdena i 2 år från inköpsdatumet mot defekter orsakade av felaktigt utförande och material. Garantiperioden kan vara längre för vissa apparater eller för vissa delar av apparater. Sage-produkter som omfattas av denna kommersiella garanti är endast avsedda för privat hushållsbruk (icke-kommersiellt bruk). All annan användning, inklusive, utan begränsning, (i) användning av Sage-produkterna i företag, affärer, kontor, affärer och/eller butiker och (ii) inköp som görs enligt fakturor som utesluter moms från det totala beloppet, omfattas inte av denna garanti.

 

Täckningen enligt denna garanti gäller oberoende av dina lagstadgade rättigheter enligt tillämplig EU-lagstiftning och/eller nationell konsumentskyddslagstiftning.

 

Sage beviljar denna garanti endast till den första användaren (slutkonsumenten). Garantin överförs inte vid vidareförsäljning. Om en produkt byts ut inom ramen för garantin kommer den ursprungliga garantiperioden inte att förlängas om inte annat krävs enligt lag. Fakturadatumet för den ursprungliga produkten gäller.

 

Alla varor som köps online i vår Sage-webbshop omfattas också av den lagstadgade garantin. Om inget annat anges nedan är köparens ytterligare krav - oavsett rättslig grund - uteslutna.  De lagstadgade garantitiderna kan variera per land. Oavsett detta beviljar Sage en garantiperiod på två år för alla Sage-produkter. Dessutom kan det finnas en utökad garanti på vissa delar för enskilda produkter. Se produktspecifikationerna som finns i vår webbshop för ytterligare information om garantin.

 

För varor som köpts online från vår Sage-webbshop kan konsumenterna dessutom ha vissa rättigheter att ångra sina köp och få full återbetalning. Se våra "Försäljningsvillkor" och "Ångerrätt" för ytterligare information och anvisningar om ångerrätt.

 

SAGE förbehåller sig rätten att kräva ersättning för skador på produkten i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav.

 

EN VIKTIG BEGRÄNSNING AV VÅR GARANTI FÖR SAGE.

Sage kan begränsa garantiservicen för Sage-produkter till länder där Sage säljer direkt.

 

Garantin gäller inte för följande:

1. Skador eller defekter som består av normalt slitage till följd av normalt åldrande av Sage-produkten eller tillbehöret; ersättningsgarantin omfattar inte heller brott och förbrukningsartiklar som t.ex. vattenfilter;

2. Ytliga skador, inklusive repor, bucklor och skadad plast på anslutningar, såvida inte felet beror på ett material- eller tillverkningsfel;

3. Transportera skadade varor;

4. Modifieringar, ändringar eller reparationer om de inte har anvisats av Sage och utförts av en auktoriserad Sage-servicepartner;

5. Skador till följd av olyckor, missbruk eller felaktig användning, ovanliga lagrings- eller miljöförhållanden, force majeure eller andra externa orsaker;

6. Skador på grund av felaktig användning av Sage-produkten i enlighet med Sage-produktens bruksanvisning och specifikationer;

7. Fel eller skador på grund av bristande underhåll, t.ex. om du inte avkalkar kaffemaskinen för att förhindra kalkavlagringar.

8. Sage-produkter som har ändrats utan Sage:s uttryckliga medgivande;

9. Sageprodukter vars serienummer eller produktetikett har tagits bort eller förskingrats, eller

10. Sage-produkter som har använts i kommersiellt syfte.

 

FÖRFARANDE FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV EN LÖNSAMHET

En begäran om garantiservice sker efter att ett ärende har skapats hos Sage kundtjänst (kontaktinformation Sverige). Inlämning för reparation eller utbyte är kostnadsfritt för kunden om tjänsten begärs i det land där enheten köptes.

 

Lagstadgade garantianspråk som du kan ha mot den direkta säljaren av produkterna påverkas inte av denna garanti.

 

Enligt "Sage-garantin" kan köp repareras eller ersättas av SAGE inom 2 år efter inköpsdatum.  Följande villkor gäller:

- Sage tar inte emot returer och återbetalar inte delar eller tillbehör som ingår tillsammans med köpt produkt. Sage tar endast emot reservdelar och tillbehör som returneras om de köptes separat och oöppnade i originalförpackning.

- Om varan kan återlämnas och du skickar tillbaka den till oss, kommer Sage att erbjuda dig en återbetalning vid ett direkt online-köp från Sage baserat på din ursprungliga betalningsmetod. 

 

FÖR KOMMERSIELL GARANTIPROCEDUR, ÅTERLÄMNA INTE PRODUKTEN TILL EN BUTIK.

Följ dessa instruktioner, med förbehåll för villkoren i garantin, för att få snabbare service:

 

1. Skriv ner produktens modellnummer och batchkod (detta är ett fyrsiffrigt nummer).  Dessa uppgifter finns vanligtvis på ett klistermärke eller är gjutna i produktens hölje och finns vanligtvis under eller på baksidan av produkten.

 

2. Ha originalet eller en kopia av kvittot tillgängligt.

 

3. Kontakta Sage Kundsupport via telefon eller via vår webbplats.

 

4. Om produkten, eller en av dess delar, är kvalificerad för utbyte eller service enligt garantin, kommer Sage att utfärda ett returauktoritetsnummer och en förbetald fraktetikett via e-post så att produkten kan skickas till Sage utan kostnad för dig.  Sage kommer inte att acceptera några returer utan föregående godkännande. När Sage har mottagit produkten kan Sage skicka ersättningen eller kontakta dig med ytterligare information om reparation av produkten.  Den typiska handläggningstiden för garantianspråk är upp till 15 arbetsdagar, plus frakttid, beroende på din geografiska plats och typ av skada eller garantianspråk.

 

5. En Sage-apparat anses vara Dead On Arrival (DOA) om den visar symtom på ett utrustningsfel som förhindrar grundläggande funktionsduglighet när du använder den första gången efter att ha öppnat lådan.  Om du anser att din produkt är DOA, vänligen kontakta Sage inom 30 kalenderdagar från fakturadatumet. Sage kommer att avgöra om produkten är DOA och kommer att ordna med återlämnandet av DOA-produkten och skicka dig en ersättningsprodukt på Sages bekostnad.

 

6. För ytterligare skydd av produkten och för att säkerställa en säker hantering när en produkt returneras för en eventuell Garantireparation rekommenderar Sage att du använder Sages fraktetikett eller en spårbar, försäkrad leveranstjänst. Sage ansvarar inte för eventuella skador under transporten av en produkt.

 

7. Under garantiperioden kommer Sage att reparera eller ersätta en defekt produkt efter eget gottfinnande. Om produkten innehåller ett antal tillbehör kommer dock endast den defekta delen eller tillbehöret att ersättas.

 

8. Sage förbehåller sig rätten att göra mindre justeringar i stället för att byta ut produkten eller tillbehöret. Förpackningar, instruktioner, recept etc. ersätts inte om de inte är felaktiga.

 

 

Kontaktuppgifter till Sage: https://www.sageappliances.com/se/sv/learn-more/legal-information.html