Gebruiksvoorwaarden

08000201741
Bel
Winkelwagen

Main Menu

Algemene Voorwaarden voor de Sage-webshop

Sectie 1 Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden ('AV') in de versie zoals gewijzigd ten tijde van de bestelling zijn uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, geregistreerd in het handelsregister van Krefeld onder nummer HRB 81309, btw-nummer DE315834628 (hierna 'Sage', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd) en de koper (hierna 'u', de 'koper'). Sage erkent geen afwijkende voorwaarden van de koper, tenzij Sage hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Contact: https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=nl_NL&region=nl&brand=sage
 

Sectie 2 Sluiting van het contract

Bestellingen kunnen uitsluitend online worden geplaatst op de Sage-webshop op https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=nl_NL&region=nl&brand=sage. De weergave van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een verzoek om een bestelling te plaatsen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en acceptatie door ons, en we kunnen op elk gewenst moment een productweergave corrigeren. Het contract kan alleen worden gesloten in de hieronder vermelde taal, afhankelijk van waar de koper zich bevindt.

Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de koper de gegevens op elk gewenst moment bekijken en wijzigen en producten uit het winkelwagentje verwijderen. Door op de knop 'Bestelling bevestigen' te klikken, vormt de bestelling van de koper een bindend aanbod voor het sluiten van het contract. Zodra de koper een bestelling plaatst, sturen we een e-mailbevestiging voor de ontvangst van de bestelling met de ordergegevens (orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt geen acceptatie van het aanbod, maar informeert de koper alleen over het feit dat wij de bestelling hebben ontvangen.

Een contract wordt pas gesloten wanneer we het bestelde product aan de koper verzenden en de verzending aan de koper bevestigen in een tweede e-mail (verzendbevestiging). Er wordt geen koopcontract vastgelegd voor producten uit dezelfde bestelling die niet in de verzendbevestiging vermeld staan. Sage is de contractpartner. Sage biedt geen producten aan voor aankoop door minderjarigen.

De formulering van het contract wordt door ons bewaard na voltooiing van de bestelling, maar is niet langer online voor u beschikbaar.
 

Sectie 3 Herroepingsrecht

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht: De consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegewezen aan zijn/haar commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten.

- KENNISGEVING INZAKE HERROEPING -

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde die niet de vervoerder is en die door u is aangewezen, fysiek bezit van de goederen krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren op Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld of door een van de onderstaande gratis nummers te bellen over uw beslissing om dit contract te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving met betrekking tot uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping:

Als u dit contract herroept, vergoeden wij alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van aanvullende kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste standaardtype dat door ons wordt aangeboden en/of eventuele schade aan het ontvangen product vanwege ondeskundige verpakking), zonder onnodig uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij geïnformeerd zijn over uw beslissing om dit contract te herroepen. We voeren een dergelijke terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van een dergelijke terugbetaling, onder voorwaarde dat de goederen in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen (in hun oorspronkelijke staat) terug hebben of u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U dient de goederen terug te sturen of aan ons overhandigen zoals door ons opgedragen op het moment van uw aanvraag. U dient de goederen te retourneren zonder onnodige vertraging, in hun oorspronkelijke staat, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van dit contract aan ons meedeelt. De deadline is voldaan als u de goederen retourneert voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het resultaat is van gebruik dat anders dan noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

- EINDE VAN KENNISGEVING -

Modelformulier voor herroeping:

Naar:

Sage Appliances GmbH

Fichtenhain 48, 47807 Krefeld

Hierbij geef ik/geven wij kennisgeving van de herroeping van mijn/onze verkoopovereenkomst met betrekking tot de volgende goederen/voor de levering van de volgende service,

Besteld op:                                         ontvangen op:

Naam van consument(en):

Adres van consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

 

Sectie 4 Prijzen en verzendkosten

De prijzen op de productpagina's zijn inclusief wettelijke btw.  Er gelden vaste verzendkosten voor bestellingen onder de € 30,00 bij verzending naar Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Nederland en/of België (hierna het 'Gebied'). Bestellingen van meer dan € 30 die binnen ‚het Gebied‘ worden verzonden zijn gratis.  Er kunnen extra verzendkosten van toepassing zijn voor verzending naar locaties buiten het Gebied.
 

Artikel 5 Levering

De levering duurt meestal vijf werkdagen indien verzonden naar een van de landen binnen het Gebied.  Levertijden naar landen buiten het Gebied kunnen variëren en worden geschat bij het afrekenen op basis van het afleveradres. In het geval dat Sage, buiten haar schuld, de bestelde goederen niet kan leveren omdat onze leverancier zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zijn wij bevoegd om ons terug te trekken ten opzichte van de koper. In dit geval wordt de koper onmiddellijk op de hoogte gebracht dat het bestelde product niet beschikbaar is. De wettelijke aanspraken van de koper blijven onverminderd van kracht.

Voor zover een levering aan de koper niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de voordeur, een andere deur of het trapgat van de koper passen, of omdat de koper niet beschikbaar was op het door hem/haar opgegeven afleveradres, ook al was de koper met redelijke kennisgevingstermijn op de hoogte gesteld van de leveringstijd, draagt de koper de kosten voor de leveringspoging.

 

Sectie 6 Vervaldatum en betaling, standaard

Alle betalingen zijn onmiddellijk verschuldigd. Betalingen kunnen ook worden verricht via de meeste bekende creditcards.

 

Sectie 7 Compensatie, retentie

De koper heeft geen recht op compensatie van enige betalingen verschuldigd aan Sage, tenzij de tegenvorderingen van de koper rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist zijn door Sage. De koper is verder alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover de tegenvorderingen van de koper gebaseerd zijn op dezelfde contractuele relatie.

 

Sectie 8 Voorbehoud van eigendom

De goederen blijven eigendom van Sage totdat de betaling volledig is voldaan. Verpanding, overdracht, verwerking of herontwerp is niet mogelijk zonder onze toestemming voorafgaand aan overdracht van eigendom.

 

Sectie 9 Garantie

Alle goederen van de Sage-webshop zijn onderworpen aan wettelijke garantierechten. Tenzij hieronder anders aangegeven, zijn verdere vorderingen van de koper (om welke juridische reden dan ook) uitgesloten.  Sage is derhalve niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan het afleveringsobject zelf; Sage is met name niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële verliezen van de koper. Voor zover een contractuele aansprakelijkheid van Sage uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing voor zover de oorzaak van schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid of wanneer persoonlijk letsel is veroorzaakt. Deze is bovendien niet van toepassing als de koper een beroep doet op wettelijk geregelde vorderingen.

Voor zover Sage een essentiële contractuele verplichting ('hoofdverplichting') schendt, is de verplichting om materiële schade te vergoeden beperkt tot de typisch opgelopen schade. Dit omvat verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het contract in gevaar brengt, waarvan de nakoming de uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop u gewoonlijk vertrouwt.

Indien we ermee hebben ingestemd aanvullende prestaties te verrichten bij wijze van vervangende levering, is de koper verplicht de goederen die aanvankelijk zijn verzonden, aan Sage te retourneren binnen 30 dagen en op kosten van Sage. Defecte goederen moeten worden geretourneerd volgens de wettelijke bepalingen. Sage behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen volgens de wettelijke vereisten.

De wettelijke garantieperiode voor goederen is landspecifiek en wordt hieronder vermeld. De commerciële garantieperioden variëren per product. Raadpleeg de garantiekaart bij uw product.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Voor zover niet anders bepaald in deze AV, is Sage niet aansprakelijk jegens de koper voor schadevergoeding, ongeacht de juridische grondslag. Deze beperking is niet van toepassing op schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, of enige garantie door Sage.

Bovendien is de beperking niet van toepassing in geval van nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen of taken waaraan moet worden voldaan om de uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk te maken en waar de koper regelmatig naleving kan verwachten (zogenaamde hoofdverplichtingen). In dit geval is de aansprakelijkheid van Sage beperkt tot het vervangen van de voorzienbare, typische schade.

De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van de uitvoerende instanties, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangende agenten van Sage.
 

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP BASIS VAN DE LOCATIE VAN DE KOPER

DUITSLAND

1.       Taal:  Dit contract wordt gesloten in het Engels of Duits.

2.       Wettelijke garantietermijn: de wettelijke garantieperiode in Duitsland is vierentwintig maanden na de leveringsdatum, met inachtneming van alle andere wettelijke voorwaarden en beperkingen. Commerciële garanties verschillen per product. Raadpleeg de garantie bij uw specifieke product.

3.       Toepasselijk recht en geschillenbeslechting. Op de uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is het Duitse recht van toepassing. Krefeld (Duitsland) is aangewezen als rechtsgebied indien de koper geen consument is. Op grond van EU-richtlijn nr. 524/2013 heeft de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de EU een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting opgezet, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces van een arbitragecommissie voor consumenten (informatie op grond van sectie 36 van de Duitse wet inzake de beslechting van consumentengeschillen (VSBG)).

4.       Contactgegevens Sage. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via onze website op https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=de_DE&region=de&brand=sage of telefonisch op +498005053104 voor meer informatie.

OOSTENRIJK

1.       Taal: Dit contract wordt gesloten in het Engels of Duits.

2.       Wettelijke garantietermijn: de wettelijke garantieperiode in Duitsland is vierentwintig maanden na de leveringsdatum, met inachtneming van alle andere wettelijke voorwaarden en beperkingen. Commerciële garanties verschillen per product. Raadpleeg de garantie bij uw specifieke product.

3.       Toepasselijk recht en geschillenbeslechting. Op de uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is het Duitse recht van toepassing. Krefeld (Duitsland) is aangewezen als rechtsgebied indien de koper geen consument is. Op grond van EU-richtlijn nr. 524/2013 heeft de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de EU een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting opgezet, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces van een arbitragecommissie voor consumenten.

4.       Contactgegevens Sage. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via onze website op https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=de_DE&region=de&brand=sage of telefonisch op: +43 800802551 voor meer informatie.

LUXEMBURG

1.       Taal:  Dit contract wordt gesloten in het Engels, Frans of Duits.

2.       Wettelijke garantietermijn: de wettelijke garantietermijn in Luxemburg is vierentwintig maanden na de leveringsdatum, met inachtneming van alle andere wettelijke voorwaarden en beperkingen. Commerciële garanties verschillen per product. Raadpleeg de garantie bij uw specifieke product.

3.       Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Op de uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is het Luxemburgse recht van toepassing. Krefeld (Duitsland) is aangewezen als rechtsgebied indien de koper geen consument is. Op grond van EU-richtlijn nr. 524/2013 heeft de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de EU een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting opgezet, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces van een arbitragecommissie voor consumenten (informatie op grond van de Luxemburgse Consumentenwet).

4.       Contactgegevens: U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via onze website op www.sageappliances.com, telefonisch op  +35280088072 of via e-mail op https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=fr_lu&region=lu&brand=sage voor meer informatie.

BELGIË

1.       Taal:  Dit contract wordt gesloten in het Engels, Frans of Duits of Nederlands.

2.       Wettelijke garantietermijn: de wettelijke garantietermijn in België is vierentwintig maanden na de leveringsdatum, met inachtneming van alle andere wettelijke voorwaarden en beperkingen. Commerciële garanties verschillen per product. Raadpleeg de garantie bij uw specifieke product.

3.       Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Op de uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is het Belgische recht van toepassing. Krefeld (Duitsland) is aangewezen als rechtsgebied indien de koper geen consument is. Op grond van EU-richtlijn nr. 524/2013 heeft de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de EU een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting opgezet, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces van een arbitragecommissie voor consumenten (informatie op grond van de Belgische wetgeving betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen).

4.       Contactgegevens: U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via onze website op www.sageappliances.com, telefonisch op  +3280054155 of via e-mail op https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=nl_NL&region=nl&brand=sage voor meer informatie.

NEDERLAND

1.       Taal: Dit contract wordt gesloten in het Nederlands of het Engels.

2.       Wettelijke garantietermijn: de wettelijke garantietermijn in Nederland is vierentwintig maanden na de leveringsdatum, met inachtneming van alle andere wettelijke voorwaarden en beperkingen. Commerciële garanties verschillen per product. Raadpleeg de garantie bij uw specifieke product.

3.       Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Op de uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is het Nederlandse recht van toepassing.  Krefeld (Duitsland) is aangewezen als rechtsgebied indien de koper geen consument is. Op grond van EU-richtlijn nr. 524/2013 heeft de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de EU een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting opgezet, dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces van een arbitragecommissie voor consumenten (informatie op grond van de nieuwe Nederlandse Arbitragewet).

4.       Contactgegevens: U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via onze website op www.sageappliances.com, telefonisch op  +318000201741 of via e-mail op https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=nl_NL&region=nl&brand=sage voor meer informatie.

U moet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden om het bestelproces voort te zetten.