Gebruikersovereenkomst voor inzendingen van gebruikergegenereerde inhoud

Gebruikersovereenkomst voor inzendingen van gebruikergegenereerde inhoud - regels voor inhoud die u verzendt ('Gebruikersovereenkomst')

 

a) Algemeen. Sage Appliances GmbH (gezamenlijk 'Sage') kunnen nu of in de toekomst bezoekers aan (i) de websites die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Sage, inclusief maar niet beperkt tot www.sageappliances.com (en alle subdomeinen daaronder) http://www.foodthinkers.comhttps://polyscienceculinary.com/, https://remanufactured.brevilleusa.com/ (ii) andere aan Sage gelieerde websites of social-mediaplatforms ((i) en (ii), gezamenlijk, 'Sites'), of (iii) mobiele applicaties ('Apps') de mogelijkheid aanbieden om berichten, tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, foto's, opmerkingen, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, beoordelingen, recensies, gegevens, vragen, suggesties, persoonlijk identificeerbare gegevens of informatie of materialen en de daarin vervatte ideeën (gezamenlijk, maar met uitzondering van Sage-gelicentieerde elementen die daarin zijn opgenomen, 'gebruikergegenereerde inhoud') te plaatsen, te uploaden, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, in te zenden, uit te zenden of anderszins beschikbaar te maken op of in te zenden via de Sites en Apps ('verzenden'). U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle informatie, profielen, berichten, tekst, bestanden, claims, suggesties, afbeeldingen, foto's, video, muziek, geluiden of andere inhoud of materialen die u inzendt, uploadt, plaatst of anderszins verstrekt of beschikbaar maakt aan Sage of haar verkopers, op of via de Sites en Apps of anderszins ('Verzending'), inclusief gebruikergegenereerde inhoud. U stemt ermee in dat deze inhoud op Sites en in Apps van derde partijen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Google+ en andere, die gekoppeld zijn aan hashtags die betrekking hebben op Sage Appliances. Een dergelijke inzending kan worden gebruikt op de Sites en in de Apps en/of op andere Sage-marketingmedia, inclusief maar niet beperkt tot e-mails, sociale media, betaalde digitale advertenties, televisie, gedrukte advertenties, betaalde out-of-home advertenties, www.sageappliances.com en zijn subdomeinen en reclamematerialen in de winkel. U mag alleen materiaal inzenden als u 18 jaar of ouder bent en als uw inzending door Sage voor gebruik is geselecteerd. De inzending kan worden weergegeven zodat anderen deze kunnen zien, samen met uw naam en gekoppelde Instagram-, Twitter-, Facebook- of andere (indien van toepassing) profielgegevens (zoals uw handle en profielfoto). Sage is niet verplicht om een ​​inzending weer te geven, te promoten of te gebruiken, maar kan dit naar eigen goeddunken doen. WANNEER U IETS NAAR EEN SITE OF APP ZENDT OF REAGEERT MET DE HASHTAG #Sage, GAAT U AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST.

 

b) Niet-geheimhouding van uw gebruikergegenereerde inhoud. Tenzij anders beschreven in het gepubliceerde Privacybeleid van Sites en Apps of eventuele aanvullende voorwaarden die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn, stemt u ermee in dat (a) uw gebruikergegenereerde inhoud als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten wordt behandeld en niet zal worden geretourneerd, (b) uw gebruikergegenereerde inhoud alleen wordt ingezonden voor persoonlijke doeleinden en NIET voor commerciële doeleinden en (b) Sage geen enkele verplichting aanvaardt jegens u of een derde partij met betrekking tot uw gebruikergegenereerde inhoud. Op verzoek van Sage zult u ons alle documentatie doen toekomen die nodig is om deze rechten te staven en om uw naleving van deze Gebruikersovereenkomst te verifiëren. U erkent dat het internet onderhevig kan zijn aan beveiligingsinbreuken en dat u zich ervan bewust bent dat het inzenden van gebruikergegenereerde inhoud mogelijk niet veilig is, en u zult dit overwegen voordat u gebruikergegenereerde inhoud inzendt. U erkent ook dat Sage of haar partners uw inzending en eventuele ideeën, concepten of knowhow daarin kunnen gebruiken voor elk willekeurig doel van Sage inclusief, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, distribueren en vermarkten van producten en/of diensten.

 

c) Licentie aan Sage van uw gebruikergegenereerde inhoud. Tenzij anders beschreven in eventuele aanvullende of volgende voorwaarden (zoals de officiële regels van een wedstrijd) die van toepassing zullen zijn op het indienen van uw gebruikergegenereerde inhoud, verleent u hierbij, en garandeert en verklaart u hierbij dat u het recht heeft tot verlenen, aan Sage, en gaat u akkoord met het verlenen aan Sage en zijn gelieerde entiteiten, partners en agenten van, het/de niet-exclusieve, onbeperkte, onvoorwaardelijke, ongelimiteerde, wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, sublicentieerbare, royaltyvrije en kosteloze recht en licentie tot het gebruiken, kopiëren, registreren, distribueren, vertalen, wijzigen, reproduceren, onthullen, sublicentiëren (door meerdere niveaus), weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, publiceren, uitzenden, maken van afgeleide werken van en op enige andere wijze exploiteren van de gehele of gedeeltelijke gebruikergegenereerde inhoud (en afgeleide werken daarvan) en inzending, voor welk doel dan ook, in alle indelingen, op of via media, software, formule of medium nu bekend of hierna ontwikkeld, en met technologie of apparatuur nu bekend of hierna ontwikkeld, en om deze inhoud te adverteren, op de markt te brengen en te promoten. Zonder beperking omvatten de verleende rechten het recht om: (a) dergelijke gebruikergegenereerde inhoud te configureren, te hosten, te indexeren, in een cache op te slaan, te archiveren, te bewaren, te digitaliseren, te comprimeren, te optimaliseren, te wijzigen, opnieuw te formatteren, te bewerken, aan te passen, in doorzoekbaar formaat te publiceren en deze inhoud te combineren met andere materialen, en (b) ideeën, concepten, knowhow of technieken in gebruikergegenereerde inhoud te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en/of diensten. Om de rechten en licentie tot uw gebruikergegenereerde inhoud die u aan Sage toekent verder te effectueren, verleent u Sage hierbij ook, en gaat u akkoord met het verlenen aan Sage van, het onvoorwaardelijke, eeuwigdurende, onherroepelijke recht uw naam, persona en gelijkenis te gebruiken in verband met enige gebruikergegenereerde inhoud, zonder enige verplichting of vergoeding aan u. Behalve zoals verboden door de wet, ziet u hierbij af van, en stemt u ermee in afstand te doen van, eventuele morele rechten (inclusief attributie en integriteit) die u mogelijk in gebruikergegenereerde inhoud heeft, zelfs als deze is bewerkt of gewijzigd op een voor u onacceptabele manier. Voor zover hier niet van kan worden afgezien, gaat u er onherroepelijk mee akkoord dergelijke rechten (indien aanwezig) niet uit te oefenen op een manier die de uitoefening van de toegekende rechten belemmert. U begrijpt dat u geen toeslagen, sommen, vergoedingen of betalingen zult ontvangen voor de rechten die in deze sectie worden verleend c). Onder voorbehoud van de rechten en licentie die u in deze gebruikersovereenkomst verleent, behoudt u het juridisch kenbare recht, de titel en de belangen die u in uw gebruikergegenereerde inhoud heeft.

 

d) Sage's exclusieve recht om alle gebruikergegenereerde inhoud te beheren. Sage kan, maar is niet verplicht tot het controleren, herzien, weergeven, plaatsen, opslaan, onderhouden, accepteren of anderszins gebruiken van uw gebruikergegenereerde inhoud, en Sage kan naar eigen goeddunken gebruikergegenereerde inhoud verwijderen, verplaatsen, opnieuw formatteren en weghalen, of weigeren deze te plaatsen of anderszins te gebruiken zonder kennisgeving of enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij. Sage behoudt zich het recht voor gebruikergegenereerde inhoud op de sites en apps te behandelen als inhoud die is opgeslagen op aanwijzing van gebruikers waarover Sage geen controle zal uitoefenen, behalve om inhoud te blokkeren of te verwijderen die de aandacht van Sage trekt en die aanstootgevend, obsceen, onzedelijk, schunnig, smerig, gewelddadig, intimiderend, bedreigend, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is voor Sage, of om de rechten van derden af ​​te dwingen wanneer Sage van een dergelijke overtreding op de hoogte wordt gesteld. Dergelijke indiening van gebruikergegenereerde inhoud door u of anderen hoeft echter niet gedurende een bepaalde periode door ons te worden onderhouden op de sites en apps, en u heeft niet het recht om, zodra een inzending is ingediend, dergelijke gebruikergegenereerde inhoud op de sites en apps te openen, archiveren of onderhouden of anders te gebruiken.

 

e) Verklaringen en garanties met betrekking tot uw gebruikergegenereerde inhoud. Telkens wanneer u gebruikergegenereerde inhoud indient, verklaart u en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en de ouder of wettelijke voogd bent, of alle juiste toestemmingen heeft van de ouder(s) of wettelijke voogd(en), van iedere minderjarige die is afgebeeld in of heeft bijgedragen aan gebruikergegenereerde inhoud die u indient, en dat, wat betreft die gebruikergegenereerde inhoud, (a) u de enige auteur en eigenaar bent van het intellectuele eigendom en andere rechten op de gebruikergegenereerde inhoud, of dat u een wettelijk recht heeft om de gebruikergegenereerde inhoud in te zenden en Sage hiertoe de rechten te verlenen die u door deze gebruikersovereenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden verleent, allemaal zonder enige verplichting van Sage om toestemming te verkrijgen van een derde partij en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid voor Sage te creëren; (b) de gebruikergegenereerde inhoud correct is; (c) de gebruikergegenereerde inhoud, wat betreft het toegestane gebruik en de toegestane exploitatie door Sage uiteengezet in deze gebruikersovereenkomst, geen inbreuk maakt en zal maken op enig intellectueel eigendom of ander recht van een derde partij; en (d) de gebruikergegenereerde inhoud deze gebruikersovereenkomst niet zal schenden en niemand letsel of verwondingen zal toebrengen.

 

f) Handhaving. Sage is niet verplicht om uw intellectuele eigendomsrechten op uw gebruikergegenereerde inhoud te controleren of af te dwingen, maar u verleent Sage het recht om zijn rechten op uw gebruikergegenereerde inhoud te beschermen en af ​​te dwingen, inclusief door uit uw naam en namens u een rechtsvordering in te stellen (op kosten van Sage, waarmee u hierbij instemt en Sage onherroepelijk als uw gevolmachtigde aanwijst, met de bevoegdheid tot substitutie en delegatie, welke benoeming gekoppeld is aan een belang).

 

g) Het is het beleid van Sage om inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen dan waarom we specifiek hebben gevraagd, en waarop bepaalde specifieke voorwaarden, bepalingen en vereisten van toepassing kunnen zijn, niet te accepteren of te overwegen. Dit is om misverstanden te voorkomen als uw ideeën vergelijkbaar zijn met de ideeën die wij hebben ontwikkeld of die we onafhankelijk ontwikkelen. Dienovereenkomstig accepteert Sage geen ongevraagde materialen of ideeën en aanvaardt Sage geen verantwoordelijkheid voor materiaal of ideeën die zo worden doorgegeven. Als u, ondanks ons beleid, ervoor kiest ons inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal te sturen, gaat u er verder mee akkoord dat Sage vrij is om dergelijke inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen te gebruiken, voor welk doel dan ook, inclusief, zonder beperking, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten en diensten, zonder enige aansprakelijkheid of betaling van welke aard dan ook aan u.

 

h) U verklaart en garandeert verder dat uw inzending geen softwarevirussen, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van 'spam' is of bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als een andere persoon of entiteit, of Sage niet op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van een inzending. U GAAT ERMEE AKKOORD SAGE, ZIJN VERKOPERS EN DERDE PARTIJEN ZOALS YOTPO, INC, INSTAGRAM, LLC, TWITTER INC., FACEBOOK, INC., PINTEREST, INC., GOOGLE INC. EN ANDEREN EN ELK VAN ONZE OF HUN RESPECTIEVE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, PARTNERS, LICENTIEHOUDERS, LICENTIEGEVERS EN ELK VAN ONZE OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OPVOLGERS, AGENTEN EN RECHTVERKRIJGERS, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR ALLE CLAIMS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET (A) HET GEBRUIK VAN EEN INZENDING, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF GEBASEERD ZIJN OP SCHENDING VAN AUTEURSRECHT OF HANDELSMERKEN, ONRECHTMATIG GEBRUIK, SCHENDING VAN PRIVACY, LASTER, RECHT VAN PUBLICITEIT EN/OF ENIGE VERVAGING, WIJZIGING, BEWERKING, MORPHING, VERVORMING, ILLUSIONAIR EFFECT, ONJUISTE REPRODUCTIE, FICTIONALISERING OF GEBRUIK IN ENIGE SAMENGESTELDE VORM VAN UW, OF DIE VAN EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, NAAM, INSTAGRAM-, TWITTER- OF FACEBOOK-ID, PROFIELAFBEELDING, AFBEELDING, GELIJKENIS, OPMERKINGEN, BERICHTEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE EN/OF DE INZENDING; OF (B) ENIGE SCHENDING OF VERMEENDE SCHENDING DOOR U VAN EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF TOEPASSELIJKE WETGEVING. DE VOORGAANDE SCHADELOOSSTELLING IS NIET VAN TOEPASSING OP EIGEN NALATIGHEID OF OPZETTELIJK GEDRAG VAN SAGE.

 

Telkens wanneer u een inzending indient, stemt u hierbij in met alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van deze gebruikersovereenkomst, evenals met de standaardvoorwaarden en -bepalingen op deze website, daar deze van tijd tot tijd door Sage kunnen worden gewijzigd en aangepast.