WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY SAGE

Obowiązuje od sierpnia 2023 r.

 

Niniejsze Warunki użytkowania i sprzedaży ("Warunki") mają zastosowanie do dostępu, zakupu i korzystania z Produktów i Usług Sage Appliances GmbH, zwanej dalej "Sage", oraz naszych Podmiotów stowarzyszonych (spółek kontrolowanych lub pozostających pod wspólną kontrolą z naszą spółką dominującą Breville, PTY, Ltd w Australii, w tym między innymi Baratza, Beanz, ChefSteps, ControlFreak, FoodThinker, Lelit, Sage Commercial i innych (łącznie "Sage", "my" lub "nasz").   

 

Kontakt:

https://www.sageappliances.com/pl/pl/mysage.html

 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY. DO UŻYTKOWNIKA MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DODATKOWE WARUNKI, KTÓRYCH TREŚĆ ZOSTAŁA MU PRZEKAZANA, UZUPEŁNIAJĄCE LUB ZASTĘPUJĄCE NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY.

 

KLIKAJĄC POLE WYBORU, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJĄC DOSTĘP, KUPUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ), UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY ORAZ WSZYSTKIE WARUNKI, DO KTÓRYCH MAJĄ ONE ZASTOSOWANIE (NA PRZYKŁAD NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI, NIE POWINIEN UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO NASZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG, KUPOWAĆ ICH ANI Z NICH KORZYSTAĆ.

 

Termin "Produkty" odnosi się do wszelkiego fizycznego sprzętu i urządzeń lub wszelkich namacalnych produktów spożywczych lub napojów (na przykład ziaren kawy) sprzedawanych przez Sage. Termin "Usługi" odnosi się do naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, oprogramowania podłączonych urządzeń oraz innych produktów i usług online (niektóre z nich są płatnymi usługami subskrypcyjnymi). Niniejsze warunki w żaden sposób nie zmieniają warunków jakiejkolwiek innej umowy, którą użytkownik może zawrzeć z nami w odniesieniu do jakichkolwiek Produktów, Usług lub w inny sposób. Jeśli użytkownik korzysta z Produktów lub Usług w imieniu jakiegokolwiek podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków w imieniu takiego podmiotu oraz że taki podmiot zgadza się ponosić wobec nas odpowiedzialność w przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika lub taki podmiot.

 

Sage zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez podania przyczyny w przypadku wystąpienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności:

·         ulepszać, modyfikować lub oferować nowe Produkty lub Usługi, i/lub

·         Zgodność z przepisami prawa i regulacjami; i/lub

·         zmiany w strukturze organizacyjnej Sage; i/lub

·         względy bezpieczeństwa; i/lub

·         zwalczanie nadużyć finansowych; i/lub

·         Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.

 

Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszych Warunkach, powiadomimy o tym użytkownika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, wysyłając mu powiadomienie pocztą elektroniczną, udostępniając powiadomienie za pośrednictwem Usług i aktualizując datę "Ostatniej aktualizacji" na początku niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na zmiany, może rozwiązać niniejszą Umowę i/lub usunąć swoje konto. Dalsze korzystanie z Usług będzie potwierdzeniem akceptacji zmienionych Warunków. W przypadku nowych użytkowników zmiany wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia. Zachęcamy do częstego zapoznawania się z Regulaminem w celu upewnienia się, że użytkownik rozumie warunki mające zastosowanie podczas uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich. Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany nie będą miały wpływu na prawa użytkownika w odniesieniu do już zakupionych Produktów lub złożonych zamówień.

 

1. Polityka prywatności

 

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności  w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje o użytkowniku. Wyrażając zgodę, użytkownik zgadza się na otrzymywanie od nas wiadomości elektronicznych.

 

2. Dodatkowe warunki (jeśli dotyczy)

 

Korzystając z naszych Produktów i Usług, użytkownik podlega obowiązującym warunkom dotyczącym tych Produktów i Usług. Na przykład, gdy użytkownik może używać, pobierać, instalować lub w inny sposób korzystać z naszych aplikacji mobilnych, korzystanie z nich podlega Umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

 

3. Kwalifikowalność; Rejestracja i konto; Wymagany sprzęt, dostawca usług internetowych i operator

 

3.1 Kwalifikowalność Usługi nie są skierowane ani przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie w rozumieniu lokalnego prawa. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) nie został wcześniej zawieszony lub usunięty z Usług ani nie zaangażował się w żadną działalność, która spowodowałaby zawieszenie lub usunięcie go z Usług, oraz (b) ma pełne prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków, a czyniąc to, nie naruszy żadnej innej umowy, której jest stroną.

 

3.2 Rejestracja i konto Aby uzyskać dostęp i korzystać z niektórych obszarów lub funkcji Usług, użytkownik musi zarejestrować konto Sage i/lub utworzyć profil. Podczas rejestracji konta użytkownik nie może utworzyć nazwy konta zawierającej znak towarowy bez zgody właściciela znaku towarowego. Zastrzegamy sobie prawo do odzyskania nazw kont w imieniu dowolnej spółki lub osoby, która ma roszczenia prawne, w tym prawa do znaków towarowych, do tych nazw. Tworząc konto, użytkownik zgadza się (a) podać dokładne, aktualne i kompletne informacje o koncie, (b) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować informacje o koncie od czasu do czasu w razie potrzeby, (c) utrzymywać bezpieczeństwo danych uwierzytelniających konta, (d) ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którym zezwala na dostęp lub korzystanie z konta i Usług, oraz (e) niezwłocznie powiadomić nas w przypadku wykrycia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa związanego z Usługami lub kontem użytkownika.

 

3.3 Wymagany Sprzęt, Dostawca Usług Internetowych i Przewoźnik Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność niektórych Usług zależy od (a) komputera, telefonu komórkowego lub tabletu, okablowania domowego, domowej sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth i innego powiązanego sprzętu ("Sprzęt"), (b) dostawcy usług internetowych ("Dostawca Usług Internetowych") oraz (c) dostawcy usług mobilnych lub tabletu ("Przewoźnik"). Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty naliczane przez dostawcę usług internetowych i przewoźnika w związku z korzystaniem przez niego z Usług oraz że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich umów i innych zasad dostawcy usług internetowych i przewoźnika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego interakcje z Dostawcą Usług Internetowych i Przewoźnikiem odbywają się wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a takimi stronami trzecimi oraz że Sage nie ponosi odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez lokalne prawo, w jakikolwiek sposób za takie interakcje.

 

4. Warunki sprzedaży

 

4.1 Zawarcie umowy

 

Zamówienia można składać wyłącznie online na stronie sklepu Sage pod adresem www.sageappliances.com. 

Na stronie internetowej sklepu Sage prezentowane są wybrane Produkty i Usługi. Wyświetlanie Produktów i Usług nie stanowi jeszcze oferty zawarcia umowy przez Sage. Składając zamówienie, użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy z Sage.

Zanim zamówienie zostanie wysłane, kupujący może w dowolnym momencie przeglądać i modyfikować dane oraz usuwać produkty z koszyka. Po złożeniu zamówienia przez kupującego wyślemy wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia, która zawiera szczegóły zamówienia (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia stanowi zawarcie umowy i informuje kupującego, że otrzymaliśmy zamówienie.

Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane podane w potwierdzeniu zamówienia i niezwłocznie powiadomić Sage o wszelkich rozbieżnościach w dostarczonych danych. Zaleca się zachowanie potwierdzenia zamówienia dla celów dowodowych.

Zamówienie można anulować w dowolnym momencie, zanim przekażemy naszemu magazynowi instrukcje dotyczące wysyłki produktu do klienta, tj. po wysłaniu przez nas potwierdzenia i przed potwierdzeniem, że zamówienie zostało wysłane. Umowa kupna nie jest zawierana na produkty z tego samego zamówienia, które nie są wymienione w potwierdzeniu wysyłki. Sage jest partnerem umownym. Sage nie oferuje produktów przeznaczonych do zakupu przez osoby poniżej 18 roku życia.

 

4.2 Prawo do odstąpienia od umowy

 

4.2.1. uprawniony do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy opisane w niniejszym punkcie 4.2. przysługuje wyłącznie Klientom będącym konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami w przypadku, o którym mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami w przypadku, o którym mowa w art. 385 5 Kodeksu cywilnego. 385 5 Kodeksu cywilnego. Konsumentem w tym znaczeniu (i w rozumieniu niniejszego Regulaminu) jest każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w przypadku, o którym mowa w art. 385 5 Kodeksu cywilnego, jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. 385 5 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

4.2.2 Termin anulowania

 

Klient ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy sprzedaży produktów bez podania przyczyny.

Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu, w którym Klient lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów lub:

- w przypadku wielu towarów zamówionych przez Klienta w jednym zamówieniu i dostarczanych oddzielnie, data, w której Klient lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego towaru;

- w przypadku dostawy towarów składających się z wielu partii lub części - dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części; w przypadku umów o regularną dostawę towarów przez czas oznaczony dłuższy niż jeden dzień - dzień, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie pierwszego z towarów.

Sage nie przyjmuje zwrotów produktów zakupionych 30 lub więcej dni przed datą złożenia przez Klienta wniosku o skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi gwarancji zawartymi w opakowaniu produktu.

 

4.2.3. Warunki zwrotu produktów

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do zwrotów produktów:

- Jeśli produkty są nowe, w oryginalnym opakowaniu i z oryginalnymi akcesoriami, SAGE zaoferuje zwrot pieniędzy w oparciu o oryginalną metodę płatności;

- Sage nie przyjmuje zwrotów i nie zwraca kosztów części zamiennych lub akcesoriów, które są częścią zakupionego produktu. Sage uwzględni jedynie zwrot części zamiennych i akcesoriów, które zostały zakupione oddzielnie, w nieuszkodzonym i oryginalnym opakowaniu;

- Produkty muszą zostać zwrócone do magazynu SAGE w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty autoryzacji.

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktów nie ma zastosowania do umów:

- których przedmiotem są towary nieprodukowane masowo, według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- których przedmiotem są towary, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub utracić ważność;

- których przedmiotem są towary w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sage o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot produktów i koszty związane z prawem do odstąpienia od umowy:

- Produkty, które mogą zostać zwrócone pocztą, należy odesłać (bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy i uzyskał upoważnienie do zwrotu) do Sage, na koszt Sage. Zwrot produktu w wyniku odstąpienia od umowy jest bezpłatny dla Klienta, jeżeli został dokonany w kraju, w którym produkt został zakupiony. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Sage. Proces zwrotu patrz poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie produktu przed jego upływem;

- Produkty, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą (np. produkty wymagające instalacji przez profesjonalistę), zostaną odebrane od klienta w wyznaczonym terminie po powiadomieniu o decyzji o odstąpieniu od umowy.

 

4.2.4. Procedura zgłaszania prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktów

 

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może:

- skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym wzorem (nie jest to obowiązkowe):

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Niemcy.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Lub

złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie wyrażające decyzję Klienta o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą na adres Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Niemcy).

W celu uzyskania szybszej obsługi Klient może:

1. skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sage telefonicznie pod numerem ( wpisać numer telefonu ) lub przesłać formularz odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres wskazany na stronie internetowej https://www.sageappliances.com// pl/support/sage-support.html;

2. podać numer modelu produktu i kod partii (jest to 4-cyfrowy numer), który można znaleźć na naklejce lub na obudowie produktu, zwykle na spodzie lub z tyłu produktu (patrz rysunek 1 poniżej);

3. posiadać oryginał lub kopię dowodu sprzedaży.

4. Jeśli produkt lub jedna z jego części kwalifikuje się do zwrotu w ramach Prawa do odwołania, Sage wyda numer autoryzacji zwrotu i opłaconą z góry etykietę wysyłkową za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby produkt mógł zostać wysłany do Sage bez żadnych kosztów.

WYJĄTEK OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:

- których przedmiotem są towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub wyprodukowane w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb ("towary na zamówienie");

- których przedmiotem są towary, które szybko się psują lub mają krótki okres przydatności do spożycia;

- których przedmiotem są towary w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- których przedmiotem są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, stają się nierozłączne z innymi przedmiotami;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sage o utracie prawa odstąpienia od umowy.

- W naszym sklepie internetowym Beanz sprzedajemy wyłącznie świeżo palone ziarna. Prawo do odstąpienia od umowy może być wyłączone w przypadku towarów "wyprodukowanych na zamówienie".

W każdym razie zależy nam na zadowolonych klientach i jeśli nie jesteś zadowolony z produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, a pomożemy Ci znaleźć alternatywny produkt.

 

4.2.5 Usługi

 

Klient ma prawo w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania:

-          po spełnieniu świadczenia w całości, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą klienta i przy przyjęciu, że po spełnieniu świadczenia przez Sage utraci on prawo odstąpienia od umowy; oraz

-          w przypadku umów, w których klient wyraźnie zażądał wizyty Sage w celu dokonania pilnych napraw lub konserwacji. Jeżeli Sage świadczy usługi dodatkowe w stosunku do usług wyraźnie zamówionych przez klienta lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do naprawy lub konserwacji, prawo klienta do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, Klient może :

-          skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym wzorem (nie jest to obowiązkowe):

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-          Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Niemcy.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*), że odstępuję/odstępujemy(*) od mojej/naszej(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*)

- Data umowy(*)/akceptacji(*)

- Nazwa konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów),

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej),

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

lub

-          złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą na adres Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Niemcy.

Jeśli konsument wyraźnie zażądał, aby świadczenie usług rozpoczęło się przed upływem okresu odstąpienia od umowy, a następnie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, klient zapłaci Sage kwotę proporcjonalną do tego, co zostało dostarczone do czasu odstąpienia od umowy, biorąc pod uwagę cenę uzgodnioną w umowie. Jeśli całkowita cena jest wygórowana, proporcjonalna kwota zostanie obliczona na podstawie wartości rynkowej tego, co zostało dostarczone.

 

4.3 Ceny, koszty wysyłki i dostępność

 

Ceny podane na stronach produktów zawierają ustawowy podatek VAT oraz inne składniki ceny. Wszystkie ceny podane są w PLN.

 

W przypadku produktów zakupionych w sklepie internetowym Sage, oprócz cen podanych na stronach produktów, obowiązuje zryczałtowana opłata za wysyłkę w wysokości 50 PLN w przypadku zamówień poniżej 140 PLN. W przypadku produktów o wartości równej lub przekraczającej 140 PLN wysyłka jest bezpłatna.

 

Wszystkie Produkty i Usługi oferowane do sprzedaży są dostępne i zastrzegamy sobie prawo, z uzasadnionej przyczyny, do nałożenia ograniczeń ilościowych na dowolne zamówienie, do odrzucenia całości lub części dowolnego zamówienia oraz do zaprzestania sprzedaży Produktów i Usług bez uprzedniego powiadomienia. Ceny Produktów i Usług mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale takie zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia Produktów lub Usług, które zostały już złożone. Niektóre Produkty są wyświetlane w Usługach wyłącznie w celach promocyjnych i mogą nie być dostępne do zakupu.

 

4.4 Dostawa

 

Dostarczamy nasze towary na terenie Polski. Czas dostawy wynosi do 5-8 dni roboczych. Inne terminy dostawy podane są na stronie produktu.

Należy pamiętać, że obecnie następujące miejsca są wyłączone z naszej dostawy: Wyspy wokół Wielkiej Brytanii, które nie są częścią kontynentu, Wyspy Brytyjskie (Wyspa Man, Jersy i Guernsey), Livigno, Ceuta, Melilla, Madera, Wyspy Kanaryjskie i Baleary. Jeśli chcesz otrzymać produkty na wykluczonym terytorium kraju, dla którego posiadamy stronę internetową sklepu Sage, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Zespół utworzy zamówienie na podstawie wybranego produktu i prześle wycenę z wyłączeniem kosztów dostawy. Obowiązkiem użytkownika jest zorganizowanie odbioru i dostawy zamówienia z naszego magazynu na własny koszt.

W przypadku, gdy Sage z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych towarów, ponieważ nasz dostawca nie wypełnia swoich zobowiązań umownych, jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy z nabywcą.

 

4.5 Termin płatności i płatność; niewykonanie zobowiązania

 

Wszystkie płatności są wymagalne natychmiast. Płatności można również dokonać za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych lub kartą kredytową. Karta kredytowa/rachunek u dostawcy usług płatniczych zostanie obciążony po zrealizowaniu zamówienia.

 

4.6 Zastrzeżenie własności

 

Towary pozostają własnością Sage do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Zastawianie, przenoszenie, przetwarzanie lub przeprojektowywanie nie jest możliwe bez naszej zgody przed przeniesieniem własności.

 

4.7 Zwroty i refundacje

 

W przypadku zwrotów i refundacji produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym Sage Appliances, należy zapoznać się z naszym Prawem do odstąpienia od umowy powyżej, a więcej informacji na temat roszczeń gwarancyjnych i procedury gwarancji handlowej Sage można znaleźć w sekcji 4.8 poniżej.

Wszystkie towary ze sklepu internetowego Sage podlegają prawom gwarancyjnym przewidzianym przez prawo. O ile poniżej nie określono inaczej, dalsze roszczenia kupującego są wyłączone.  W związku z tym Sage nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na samym przedmiocie dostawy; w szczególności Sage nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski lub inne straty finansowe kupującego. O ile odpowiedzialność umowna Sage jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i zastępców. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku, gdy przyczyną szkody jest umyślne działanie lub rażące niedbalstwo (w przypadku, gdy pojęcie "rażącego niedbalstwa" istnieje zgodnie z obowiązującym prawem) lub szkoda na osobie, lub w przypadku jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa. Ponadto nie ma to zastosowania, jeśli instytucja zamawiająca dochodzi prawnie uregulowanego roszczenia.

Jeżeli zgodziliśmy się na dodatkowe świadczenie w postaci dostawy zastępczej, kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sage towarów, które zostały wcześniej wysłane, w ciągu 30 dni i na koszt Sage. Zwracane towary muszą zostać zwrócone zgodnie z przepisami prawa. Sage zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie zwróconych towarów zgodnie z wymogami ustawowymi.

Gwarancje oraz postanowienia niniejszej klauzuli nie mają wpływu na jakiekolwiek dodatkowe gwarancje handlowe, których możemy udzielić na nasze produkty.

Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach Sage ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 

4.8 Gwarancja komercyjna Sage

 

Sage oferuje 2-letnią ograniczoną gwarancję handlową ("Gwarancja") na wszystkie produkty Sage zakupione w krajach wymienionych na stronie Company Legal Information. W okresie gwarancyjnym Sage naprawi lub wymieni wadliwy produkt według własnego uznania.

 

Sage udziela gwarancji na produkt na określonych terytoriach na okres 2 lat od daty wydania, na wady spowodowane wadliwym wykonaniem i materiałami. Okres gwarancji może być dłuższy w przypadku niektórych urządzeń lub ich części. Produkty Sage objęte niniejszą gwarancją handlową są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (niekomercyjnego). Wszelkie inne zastosowania, w tym, bez ograniczeń, wszelkie zastosowania korporacyjne, handlowe, biurowe, sklepowe i/lub sklepowe produktów Sage nie będą objęte niniejszą gwarancją.

 

Ochrona wynikająca z niniejszej gwarancji ma zastosowanie niezależnie od ustawowych praw kupującego wynikających z obowiązujących unijnych i/lub krajowych przepisów o ochronie konsumentów. W szczególności niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanych towarów.

Ponadto w przypadku określonych produktów może obowiązywać rozszerzona gwarancja na niektóre części. Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć w specyfikacjach produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym.

Ponadto, w przypadku towarów zakupionych online w naszym sklepie internetowym Sage, konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy. Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w naszych "Warunkach sprzedaży" (punkt 4.1) i "Prawie do odstąpienia od umowy" (punkt 4.2).

 

SAGE zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 WAŻNE OGRANICZENIA GWARANCJI SAGE

Sage udziela gwarancji handlowej wyłącznie na produkty zakupione w karajach, w których Sage prowadzi sprzedaż bezpośrednią.

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 1. uszkodzeń lub wad związanych z normalnym zużyciem wynikającym z normalnego starzenia się produktu lub akcesorium Sage; gwarancja na wymianę nie obejmuje również uszkodzeń i elementów zużywających się, takich jak filtr wody;

2. powierzchownych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń i uszkodzonych tworzyw sztucznych na połączeniach, chyba że wada jest spowodowana wadą materiałową lub wykonawczą;

3. modyfikacje, zmiany lub naprawy, chyba że są zalecane przez Sage i wykonywane przez autoryzowanego partnera serwisowego Sage;

4. uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, nienormalnymi warunkami przechowywania lub otoczenia, działaniem siły wyższej lub innymi przyczynami zewnętrznymi;

5. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu Sage, niezgodnego z instrukcjami i specyfikacjami produktu Sage;

6. nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie spowodowane brakiem konserwacji, takie jak nieodkamienianie ekspresu do kawy w celu zapobiegania osadzaniu się kamienia;

7. Produktów Sage, które zostały zmodyfikowane bez wyraźnej zgody Sage;

8. Produktów Sage, których numer seryjny lub etykieta produktu zostały usunięte lub przywłaszczone, lub

9. Produkty Sage, które zostały wykorzystane do celów komercyjnych.

 

 PROCEDURA GWARANCYJNA SAGE

 

Reklamacja serwisu gwarancyjnego odbywa się poprzez założenie sprawy w dziale obsługi klienta Sage (dane kontaktowe Polska: https://www.sageappliances.com/pl/pl/mysage.html Żądanie naprawy lub wymiany jest bezpłatne dla klienta, jeśli usługa jest zgłaszana w kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne przysługujące użytkownikowi wobec bezpośredniego sprzedawcy produktów.

Zgodnie z "Gwarancją Sage" zakupione produkty mogą zostać naprawione lub wymienione przez SAGE w ciągu 2 lat od daty wydania.  Obowiązują następujące warunki:

- Sage nie akceptuje zwrotów części lub akcesoriów; oraz

- Jeśli przedmiot podlega zwrotowi i zostanie odesłany do nas, Sage zaoferuje zwrot pieniędzy za bezpośredni zakup online od Sage w oparciu o oryginalną metodę płatności. 

W PRZYPADKU KOMERCYJNEJ PROCEDURY GWARANCYJNEJ NIE NALEŻY ZWRACAĆ PRODUKTU DO SKLEPU DETALICZNEGO

 Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, z zastrzeżeniem warunków gwarancji, aby otrzymać szybszy serwis:

1 Zanotuj numer modelu produktu i kod partii (jest to 4-cyfrowy numer).  Dane te można zwykle znaleźć na naklejce lub wytłoczone w obudowie produktu i zwykle znajdują się pod spodem lub z tyłu produktu.

2 Należy mieć pod ręką oryginał lub kopię dowodu sprzedaży.

3 skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sage telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

4 Jeśli produkt lub jedna z jego części kwalifikuje się do wymiany lub serwisu w ramach gwarancji, Sage wyda numer autoryzacji zwrotu i opłaconą z góry etykietę wysyłkową za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby produkt mógł zostać wysłany do Sage bez ponoszenia kosztów przez użytkownika.  Sage nie przyjmuje żadnych zwrotów bez uprzedniej autoryzacji. Po otrzymaniu produktu Sage może wysłać produkt zastępczy lub skontaktować się z klientem w celu uzyskania dalszych informacji na temat naprawy produktu.  Typowy czas realizacji roszczeń gwarancyjnych wynosi do 15 dni roboczych plus czas wysyłki, w zależności od lokalizacji geograficznej i rodzaju uszkodzenia lub roszczenia gwarancyjnego.

5 Urządzenie Sage jest uznawane za niesprawne (DOA), jeśli wykazuje oznaki awarii sprzętowej, uniemożliwiającej podstawowe działanie, przy pierwszym użyciu po otwarciu pudełka.  Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z Sage w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Sage ustali, czy produkt jest uszkodzony i zorganizuje zwrot uszkodzonego produktu oraz wyśle produkt zastępczy na koszt Sage.

6 Aby dodatkowo chronić produkt i zapewnić bezpieczną obsługę podczas zwrotu produktu w celu naprawy gwarancyjnej, firma Sage zaleca użycie etykiety wysyłkowej Sage lub śledzonej, ubezpieczonej usługi dostawy.

7 W okresie gwarancyjnym Sage naprawi lub wymieni wadliwy produkt według własnego uznania. Jeśli jednak produkt zawiera szereg akcesoriów, wymieniona zostanie tylko wadliwa część lub akcesorium.

8 Sage zastrzega sobie prawo do dokonania drobnych napraw zamiast wymiany produktu lub akcesorium. Opakowanie, instrukcje, przepisy itp. nie będą wymieniane, chyba że są wadliwe.

Dane kontaktowe Sage: [ Informacje prawne spółki].

 

5. Produkty stron trzecich zakupione od dostawców zewnętrznych.

 

Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość zakupu produktów od sprzedawców zewnętrznych za pośrednictwem Usług, w którym to przypadku możemy działać jedynie jako pośrednik. W przypadku zakupu produktu wyłącznie od zewnętrznego sprzedawcy, zakup może podlegać warunkom i postanowieniom tego zewnętrznego sprzedawcy. Możemy nie być sprzedawcą takich produktów i nie możemy być stroną sprzedaży takich produktów; dlatego w takich przypadkach nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do takiego produktu, nie przyjmujemy zwrotów ani nie dokonujemy zwrotów za takie produkty.

 

6. Usługi subskrypcji

 

6.1 Usługi podlegające bezpłatnemu okresowi próbnemu, okresowi rabatowemu i automatycznemu odnowieniu

 

Jedną z płatnych usług subskrypcyjnych, które świadczymy, są lekcje gotowania online, demonstracje i odpowiednie dostarczanie przepisów i powiązanych usług naszym subskrybentom (łącznie "Lekcje gotowania"). W związku z Lekcjami Gotowania subskrybenci mogą mieć możliwość interakcji z instruktorami online i asystentami nauczania.

Inną płatną usługą subskrypcji są okresowe dostawy ziaren kawy za pośrednictwem Beanz.com ("Subskrypcje Beanz"). Te ziarna kawy są dostarczane przez niezależne palarnie.

 

6.2 Ceny i dostępność - subskrypcje

 

Niektóre z naszych Usług świadczymy bezpłatnie.  Jednak niektóre usługi subskrypcji (takie jak lekcje gotowania, usługi dostawy kawy Beanz itp.) mogą być jedną z naszych płatnych usług subskrypcji podlegających okresowej opłacie (zgodnie z opisem w odpowiedniej ofercie subskrypcji), pod warunkiem, że możemy zapewnić bezpłatny okres próbny ("Bezpłatny okres próbny") lub okres rabatowy ("Okres rabatowy"), aby umożliwić nowym subskrybentom wypróbowanie Usługi.

 

Jeśli użytkownik zarejestruje się na bezpłatny okres próbny lub okres rabatowy, zostanie automatycznie obciążony opłatą okresową ("Opłata abonamentowa"), powiększoną o obowiązujące podatki i powiązane opłaty, za dalszy dostęp po wygaśnięciu, chyba że użytkownik anuluje subskrypcję w dniu lub przed końcem bezpłatnego okresu próbnego lub okresu rabatowego. UŻYTKOWNIK MOŻE NIE OTRZYMAĆ OD NAS POWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO LUB OKRESU RABATOWEGO LUB O ROZPOCZĘCIU PEŁNOPŁATNEJ CZĘŚCI SUBSKRYPCJI. Dostęp użytkownika do bezpłatnego okresu próbnego lub okresu rabatowego zostanie zakończony natychmiast po anulowaniu subskrypcji w trakcie bezpłatnego okresu próbnego lub okresu rabatowego.

Po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego lub Okresu Rabatowego będziemy nadal automatycznie pobierać Opłatę Abonamentową w sposób cykliczny do momentu anulowania lub zakończenia subskrypcji przez nas z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnego powodu, tj: i) korzystania przez użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Warunkami; ii) korzystania przez użytkownika z Witryny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik niniejszym upoważnia nas do obciążenia aktualnej, ważnej, zaakceptowanej metody płatności, którą nam przekazał, z tytułu takich płatności.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Aby anulować, przejdź do stronę "Subskrypcja" na naszej stronie internetowej i postępować zgodnie z instrukcjami anulowania. Aby sprawdzić, kiedy konto zostanie zamknięte, kliknij "Zarządzaj subskrypcją" na stronie "Subskrypcja". Jeśli użytkownik zarejestrował się za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych i chce anulować subskrypcję, może być konieczne dokonanie tego za pośrednictwem tej strony trzeciej, na przykład odwiedzając swoje konto u tej strony trzeciej i wyłączając automatyczne odnawianie lub rezygnując z subskrypcji za pośrednictwem tej strony trzeciej. Informacje o rozliczeniach subskrypcji można również znaleźć na swoim koncie u tej strony trzeciej.

Będziemy informować użytkownika o wszystkich pobieranych przez nas opłatach i ich zmianach z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może wypowiedzieć subskrypcję w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianach. Jeśli użytkownik nadal korzysta z płatnych Usług po podwyższeniu opłaty, zgadza się uiścić podwyższoną opłatę. W przypadku zakończenia subskrypcji Użytkownik jest odpowiedzialny za pełną kwotę Opłaty abonamentowej za okres subskrypcji, w którym zakończył subskrypcję, z dostępem do korzyści subskrypcji do końca tego okresu. Użytkownik musi anulować subskrypcję przed jej odnowieniem, aby uniknąć naliczenia Opłaty abonamentowej za kolejny okres subskrypcji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie uiści jakiejkolwiek Opłaty abonamentowej w terminie: (i) użytkownik pozostaje odpowiedzialny za Opłatę abonamentową, a także wszelkie koszty poniesione przez nas w związku z jej pobraniem, w tym koszty obsługi prawnej; (ii) użytkownik upoważnia nas do dalszego obciążania wybranej przez niego metody płatności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; oraz (iii) możemy zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do Usług.

 

7. Licencje na korzystanie z Usług i Materiałów

 

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie treści i inne materiały zawarte w Usługach, w tym, bez ograniczeń, nasze logo i wszystkie projekty, teksty, przepisy, listy składników, czasy gotowania, filmy, grafiki, obrazy, informacje, dane, oprogramowanie, pliki audio, inne pliki oraz ich wybór i układ (łącznie "Materiały") są własnością Sage lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i są chronione krajowymi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej.

 

Sage udziela użytkownikowi ograniczonej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, obowiązującej na całym świecie licencji na dostęp i korzystanie z Materiałów udostępnianych za pośrednictwem Usług do własnych, niekomercyjnych celów. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo lub przez Sage na piśmie, użytkownik nie będzie powielać, redystrybuować, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych lub kolejnych wersji, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani dezasemblować naszych Usług (z wyjątkiem zakresu, w jakim ma do tego prawo na mocy obowiązującego prawa), ani podejmować żadnych działań w celu zakłócenia lub uszkodzenia naszych Usług.

 

Sage zachęca do korzystania i rozpowszechniania określonych Materiałów w ramach Usług, w tym naszych przepisów, list składników, filmów, obrazów i Treści Użytkownika (zgodnie z definicją w punkcie 12). O ile nie określono inaczej, takie Materiały są udostępniane użytkownikowi na podstawie najnowszej wersji licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (BY-NC-SA). Należy pamiętać, że nazwy naszych Usług, znaki towarowe, logo i slogany, które mogą pojawiać się w Usługach, nie są udostępniane użytkownikowi na licencji Creative Commons.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako przyznanie jakiegokolwiek prawa lub licencji do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub innego prawa własności Sage lub jakiejkolwiek strony trzeciej, czy to przez estoppel, domniemanie lub w inny sposób. Licencje udzielone w niniejszym dokumencie są odwołalne w dowolnym momencie.

 

8. polityka dotycząca sprawców wielokrotnych naruszeń; skargi dotyczące praw autorskich

 

Zgodnie z obowiązującym prawem przyjęliśmy politykę ograniczania dostępu do Usług lub zamykania kont użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że cokolwiek w Usługach narusza prawa autorskie, których jest właścicielem lub które kontroluje, może złożyć zawiadomienie o takim naruszeniu u naszego wyznaczonego przedstawiciela, jak określono poniżej:

Imię i nazwisko wyznaczonego przedstawiciela: Główny radca prawny, Breville USA, Inc. Adres: 19400 S. Western Ave., Torrance, CA 90501
Phone: 310.755.3000
Email: generalcounsel@breville.com

 

9. Znaki towarowe

 

"Sage", logo Sage i inne znaki towarowe używane w Produktach i Usługach (łącznie "Znaki Towarowe") są własnością Sage lub naszych Podmiotów Stowarzyszonych lub są używane na podstawie licencji i nie mogą być kopiowane, imitowane lub używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Użytkownik nie może używać żadnych metatagów ani innego "ukrytego tekstu" wykorzystującego Znaki Towarowe lub jakiekolwiek inne nazwy, znaki towarowe, nazwy produktów lub usług Sage lub naszych Podmiotów Stowarzyszonych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Ponadto, wygląd i styl Usług, w tym, bez ograniczeń, wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i skrypty, są znakiem usługowym, znakiem towarowym lub szatą handlową Sage lub naszych Podmiotów Stowarzyszonych i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy spółek lub logo wymienione w Usługach mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i nie mogą być kopiowane, imitowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez zgody odpowiedniego właściciela znaku towarowego. Odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji poprzez nazwę, znak towarowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania lub rekomendacji ze strony Sage lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Jeśli użytkownik uważa, że korzystanie przez nas ze Znaków Towarowych narusza jakiekolwiek Znaki Towarowe, których jest właścicielem lub które kontroluje, prosimy o powiadomienie naszego wyznaczonego przedstawiciela wskazanego w sekcji 8.

 

10. Hiperłącza

 

Użytkownik otrzymuje ograniczone, niewyłączne, niezbywalne prawo do tworzenia hiperłączy tekstowych do Usług, pod warunkiem, że takie łącze nie przedstawia żadnej ze Stron Sage (zgodnie z definicją w Sekcji 17 poniżej) ani żadnej z naszych Usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób zniesławiający, a także pod warunkiem, że połączona strona nie zawiera żadnych materiałów dla dorosłych lub nielegalnych ani żadnych materiałów, które są obraźliwe, nękające lub w inny sposób nieodpowiednie. To ograniczone prawo może zostać odwołane w dowolnym momencie. Użytkownik nie może używać żadnego znaku towarowego Sage Parties ani żadnego logo Sage Parties lub zastrzeżonej grafiki w celu umieszczenia łącza do Usług bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto, użytkownik nie może używać, kadrować ani wykorzystywać technik kadrowania w celu dołączenia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych zastrzeżonych informacji jakiejkolwiek Strony Sage, w tym obrazów znajdujących się w Usługach, treści jakiegokolwiek tekstu lub układu lub projektu jakiejkolwiek strony lub formularza zawartego na stronie, w Usługach bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Sage nie składa żadnych roszczeń ani oświadczeń dotyczących jakości, treści, charakteru lub wiarygodności stron internetowych osób trzecich dostępnych za pośrednictwem hiperłącza z Usług lub stron internetowych łączących się z Usługami, a Sage nie ponosi odpowiedzialności za takie strony. Witryny takie nie podlegają naszej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą łącza, za jakiekolwiek łącza zawarte w witrynie, do której prowadzą łącza, ani za jakiekolwiek przeglądy, zmiany lub aktualizacje takich witryn. Udostępniamy te łącza wyłącznie dla wygody użytkownika, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza naszego powiązania, poparcia lub przyjęcia jakiejkolwiek witryny lub zawartych w niej informacji. Po opuszczeniu Usług użytkownik powinien mieć świadomość, że nasze warunki i postanowienia nie mają już zastosowania. Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny, do której przenosi się z Usług.

 

11. Treści osób trzecich; oprogramowanie typu open source; interfejs do produktów i usług osób trzecich

 

Treści stron trzecich. Za pośrednictwem Usług możemy wyświetlać treści, reklamy i promocje stron trzecich (łącznie "Treści stron trzecich"). W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie akceptujemy żadnych Treści stron trzecich i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących takich Treści stron trzecich, w tym między innymi dotyczących ich dokładności lub kompletności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego interakcje z osobami trzecimi dostarczającymi Treści Osób Trzecich odbywają się wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a takimi osobami trzecimi, a Sage nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie interakcje lub Treści Osób Trzecich.

Oprogramowanie Open-Source. Nasze Usługi mogą również obejmować oprogramowanie stron trzecich, które podlega Powszechnej Licencji Publicznej GNU ("GPL") lub innym licencjom typu open-source ("Oprogramowanie typu open-source"). Oprogramowanie Open-Source jest licencjonowane zgodnie z warunkami licencji dołączonej do takiego Oprogramowania Open-Source, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków.

Łączenie z Produktami i Usługami osób trzecich. Sage może zezwolić użytkownikowi na korzystanie z naszych Produktów i Usług w połączeniu z produktami i usługami osób trzecich ("Produkty i Usługi Osób Trzecich"). Jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć nasze Produkty lub Usługi z Produktami i Usługami Podmiotów Trzecich, wymagana jest jego wyraźna zgoda i upoważnienie, które może odwołać w dowolnym momencie. Po wyrażeniu zgody na połączenie określonego Produktu i Usługi Podmiotu Zewnętrznego z naszymi Produktami lub Usługami, użytkownik zgadza się, że Sage i dostawca Produktu i Usługi Podmiotu Zewnętrznego mogą wymieniać informacje w celu umożliwienia korzystania z funkcji, na które użytkownik wyraził zgodę. Po udostępnieniu przez Sage informacji zewnętrznemu dostawcy Produktów i Usług, wykorzystanie takich informacji przez zewnętrznego dostawcę będzie podlegać wyłącznie jego własnej polityce prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sage nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących bezpieczeństwa jakiegokolwiek Produktu lub Usługi strony trzeciej i, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Sage nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z jakiegokolwiek Produktu lub Usługi strony trzeciej ani za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiegokolwiek Produktu lub Usługi strony trzeciej. Wszelkie zapytania dotyczące Produktów i Usług Stron Trzecich należy kierować bezpośrednio do ich dostawców.

 

12. Postępowanie użytkownika

 

Użytkownik zgadza się nie naruszać żadnych przepisów prawa, umów, praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich, ani nie popełniać żadnych czynów niedozwolonych, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas uzyskiwania dostępu do Produktów i Usług lub korzystania z nich. Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków i postanowień oraz że nie będzie:

Angażować się w jakiekolwiek nękanie, grożenie, zastraszanie, drapieżnictwo lub prześladowanie;

Używanie lub próba użycia konta innego użytkownika bez upoważnienia ze strony takiego użytkownika i Sage;

Korzystać z Produktów lub Usług w sposób, który mógłby zakłócać, zakłócać, negatywnie wpływać lub uniemożliwiać innym użytkownikom pełne korzystanie z Produktów lub Usług, lub który mógłby w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Produkty lub Usługi;

Przekształcanie jakiegokolwiek aspektu Produktów lub Usług, w tym poprawianie błędów, bez upoważnienia ze strony Sage;

Odtwarzanie jakiegokolwiek aspektu Produktów lub Usług lub podejmowanie jakichkolwiek działań w celu odkrycia kodu źródłowego lub obejścia środków stosowanych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do jakichkolwiek Materiałów, funkcji lub obszarów Produktów lub Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo;

Tworzenie jakichkolwiek aplikacji stron trzecich, które wchodzą w interakcję z Treścią użytkownika lub Produktami lub Usługami bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

Używanie jakichkolwiek robotów, pająków, robotów indeksujących, skrobaków, skryptów, rozszerzeń przeglądarki, czytników offline lub innych zautomatyzowanych środków lub interfejsów nieautoryzowanych przez nas w celu uzyskania dostępu do Produktów lub Usług, wyodrębniania danych lub w inny sposób zakłócania lub modyfikowania renderowania Materiałów lub funkcjonalności;

Omijanie lub ignorowanie instrukcji zawartych w pliku robots.txt,

Korzystać z Produktów lub Usług w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu lub angażować się, zachęcać lub promować jakiekolwiek działania naruszające niniejsze Warunki.

 

13. Zawartość dla użytkownika

 

Usługi mogą obejmować interaktywne funkcje i obszary, które umożliwiają użytkownikom tworzenie, publikowanie, udostępnianie lub przechowywanie treści, w tym między innymi treści generowanych przez użytkowników, przepisów, recenzji, zdjęć, filmów, muzyki, dźwięku, tekstu, grafiki, kodu, elementów lub innych materiałów (zwanych łącznie "Treściami użytkownika"). Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić Treści Użytkownika innym osobom za pośrednictwem Usług lub platform osób trzecich, przyjmuje do wiadomości, że te Treści Użytkownika będą widoczne dla innych osób zgodnie z ustawieniami prywatności wprowadzonymi na koncie użytkownika.

 

Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika i korzystanie ze wszystkich interaktywnych funkcji i obszarów Usług. Publikując, przesyłając lub w inny sposób przesyłając Treści użytkownika, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) takie Treści użytkownika nie są poufne; (b) jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej (lub uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia) do dostarczania takich treści i udzielania licencji określonych w niniejszym dokumencie; oraz (c) Treści użytkownika nie naruszają ani nie naruszają żadnej własności intelektualnej ani innych praw własności, w tym praw do wizerunku lub prywatności, jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

 

Korzystając z interaktywnych funkcji i obszarów Usług, użytkownik zgadza się nie tworzyć, nie publikować, nie udostępniać ani nie przechowywać żadnych z poniższych elementów:

Treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubieżne, sugestywne, napastliwe, zawierające groźby, naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, obraźliwe, podżegające, oszukańcze lub w inny sposób budzące zastrzeżenia;

Treści użytkownika, które stanowiłyby, zachęcałyby lub dostarczałyby instrukcji do popełnienia przestępstwa, naruszałyby prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodowałyby odpowiedzialność lub naruszałyby jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;

Treści użytkownika, które zawierają lub zawierają jakiekolwiek oświadczenia, komentarze lub stwierdzenia, które nie odzwierciedlają szczerych poglądów i doświadczeń użytkownika;

Treści użytkownika, które podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie przedstawiają ich powiązania;

Treści Użytkownika, które odnoszą się lub przedstawiają Sage lub którykolwiek z jej Produktów lub Usług, ale nie ujawniają istotnej relacji z Sage, jeśli użytkownik taką posiada (na przykład, jeśli jest pracownikiem Sage);

Treści użytkownika zawierające jakiekolwiek niezamówione promocje, kampanie polityczne, reklamy lub zachęty;

Treści użytkownika zawierające wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne lub niszczące pliki lub treści; lub

Treści użytkownika, które są niedopuszczalne lub które ograniczają lub uniemożliwiają innym korzystanie z Produktów lub Usług, lub które mogą narazić Sage lub inne osoby na szkodę lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika. Chociaż nie mamy obowiązku przeglądania, edytowania ani monitorowania Treści Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do usuwania, przeglądania lub edytowania Treści Użytkownika opublikowanych lub przechowywanych w Usługach w dowolnym momencie.

 

14. Prawa do Treści Użytkownika

 

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach lub w odrębnej umowie, nie rościmy sobie praw własności ani kontroli nad Treściami Użytkownika. Jednakże, przesyłając, publikując lub w inny sposób przesyłając Treści Użytkownika, użytkownik udziela Sage niewyłącznego, nieodpłatnego, ogólnoświatowego, zbywalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa na okres 10 lat do korzystania z Treści Użytkownika na wszystkich polach eksploatacji, w tym między innymi do

·         Powielanie, utrwalanie, odtwarzanie za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie, wprowadzanie, wyświetlanie, przesyłanie, przechowywanie na urządzeniu, w sieci komputerowej, sieci teleinformatycznej lub w jakiejkolwiek komunikacji elektronicznej,

·         obrotu oryginałem lub kopiami, w tym sprzedaży, najmu, obciążenia, licencji, pożyczki, użyczenia lub leasingu oryginału lub kopii,

·         rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikację, nadawanie, prezentację, reemitowanie oraz nadawanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego swobodny dostęp w dowolnym miejscu i czasie (w tym komunikowanie lub udostępnianie za pośrednictwem urządzeń, sieci urządzeń, technologii informacyjno-komunikacyjnych lub indywidualnej lub masowej komunikacji elektronicznej) we wszystkich rodzajach mediów.

Powyższe prawo obejmuje prawo Sage do przygotowywania dzieł pochodnych (w tym modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia), prawo do alienacji i wykorzystywania dzieł pochodnych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej oraz prawo do zezwalania na wykonywanie dzieł pochodnych, a także do wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i osoby użytkownika w Usługach, na stronach internetowych osób trzecich i w aplikacjach mobilnych oraz we wszystkich innych mediach lub formatach, obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości, w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych Sage.

Sage ma prawo zmieniać, modyfikować i dostosowywać Treści Użytkownika bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od wykonywania autorskich praw osobistych do Treści Użytkownika i upoważnia Sage do wykonywania tych praw w jego imieniu, w szczególności do decydowania o wskazaniu jego imienia i nazwiska oraz do ingerowania w treść i formę, a także do nadzorowania sposobu korzystania. Użytkownik wyraża zgodę i nie sprzeciwia się, aby inni użytkownicy naszych Usług uzyskiwali dostęp do Treści Użytkownika i korzystali z nich zgodnie z najnowszą wersją licencji Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike (BY-NC-SA).

 

15. Informacje zwrotne

 

Niezależnie od Treści Użytkownika, Użytkownik może przesyłać pytania, komentarze, sugestie, pomysły, oryginalne lub kreatywne materiały lub inne informacje dotyczące Sage lub naszych Produktów i Usług (łącznie "Opinie"). Informacje zwrotne nie są poufne i stają się wyłączną własnością Sage. Sage będzie posiadać wyłączne prawa, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa własności intelektualnej, do takich Opinii i będzie uprawniona do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania takich Opinii w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez kredytu lub rekompensaty dla użytkownika.

 

16. Odszkodowanie

 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i zwolnić z odpowiedzialności firmę Sage oraz jej byłych, obecnych i przyszłych pracowników, członków zarządu, dyrektorów, wykonawców, konsultantów, właścicieli kapitału, dostawców, usługodawców, podmioty dominujące, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, agentów, przedstawicieli, poprzedników, następców i cesjonariuszy (łącznie z Sage, "Strony Sage") od wszelkich roszczeń osób trzecich jakiegokolwiek rodzaju, czy to deliktowych, umownych czy innych (łącznie "Roszczenia"), w tym szkód majątkowych lub obrażeń ciała, które wynikają lub odnoszą się do:

dostępu użytkownika do naszych Produktów, Usług i Materiałów, korzystania z nich lub niewłaściwego korzystania z nich;

wszelkie Treści Użytkownika, które użytkownik tworzy, publikuje, udostępnia lub przechowuje w ramach lub za pośrednictwem naszych Usług lub naszych witryn lub kanałów na platformach mediów społecznościowych stron trzecich;

wszelkie informacje zwrotne przekazane przez użytkownika;

Naruszenie przez użytkownika niniejszego Regulaminu;

Naruszenie przez użytkownika praw osób trzecich; lub

korzystania lub niewłaściwego korzystania z Produktów lub Usług przez osoby trzecie, które użytkownik upoważnił do korzystania z dostarczonych mu Produktów lub Usług.

 

To zobowiązanie odszkodowawcze obejmuje zapłatę wszystkich kosztów obsługi prawnej Stron Sage i innych kosztów dochodzenia i obrony Roszczeń, a także kosztów egzekwowania zobowiązania odszkodowawczego.

 

Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Sage o wszelkich Roszczeniach Osób Trzecich i współpracować ze Stronami Sage w obronie przed takimi Roszczeniami. Użytkownik zgadza się również, że Strony Sage będą miały kontrolę nad obroną lub rozstrzygnięciem wszelkich Roszczeń Stron Trzecich. Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności ma charakter dodatkowy, a nie zastępczy w stosunku do jakiegokolwiek innego zwolnienia z odpowiedzialności określonego w pisemnej umowie pomiędzy użytkownikiem a Sage.

Postanowienia niniejszego ust. 17 nie mają zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące.

 

17. Rezerwacje

 

MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ WAŻNE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED UŻYCIEM OKREŚLONYCH PRODUKTÓW SAGE I/LUB UCZESTNICTWEM W OKREŚLONYCH USŁUGACH SAGE LUB INNYCH DZIAŁANIACH. MOŻEMY AKTUALIZOWAĆ LUB ZMIENIAĆ TE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE, DLATEGO NALEŻY JE OKRESOWO PRZEGLĄDAĆ.

 

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE USŁUGI I MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, A MY WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW. NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE KTÓREKOLWIEK Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH, APLIKACJI MOBILNYCH LUB MATERIAŁÓW SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, WIARYGODNE, AKTUALNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. PONADTO, NASZE STRONY INTERNETOWE, APLIKACJE MOBILNE I MATERIAŁY SĄ (A) PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH, (B) DOSTARCZANE JAKO OGÓLNE PORADY I (C) NIE MAJĄ NA CELU ZASTĄPIENIA PROFESJONALNYCH PORAD MEDYCZNYCH LUB ŻYWIENIOWYCH. CHOCIAŻ DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY DOSTĘP DO NASZYCH WITRYN INTERNETOWYCH, APLIKACJI MOBILNYCH I MATERIAŁÓW ORAZ KORZYSTANIE Z NICH BYŁY BEZPIECZNE, NIE MOŻEMY I NIE GWARANTUJEMY, ŻE ONE LUB NASZE SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; DLATEGO NALEŻY UŻYWAĆ UZNANEGO W BRANŻY OPROGRAMOWANIA DO WYKRYWANIA I DEZYNFEKCJI WIRUSÓW Z DOWOLNEGO POBRANEGO MATERIAŁU.

 

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWE I BEZPIECZNE MYCIE, OBCHODZENIE SIĘ, PRZYGOTOWYWANIE, PRZECHOWYWANIE, GOTOWANIE, UŻYWANIE I SPOŻYWANIE ŻYWNOŚCI. INSTRUKCJE GOTOWANIA I WSKAZÓWKI DOSTARCZONE PRZEZ SAGE SĄ OFEROWANE WYŁĄCZNIE JAKO WYTYCZNE. PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA LUB SPOŻYWANIA JAKIEJKOLWIEK ŻYWNOŚCI NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ I NALEŻYTĄ DYSKRECJĄ. SPOŻYCIE SUROWEGO LUB NIEDOGOTOWANEGO MIĘSA, DROBIU, OWOCÓW MORZA, SKORUPIAKÓW LUB JAJ MOŻE ZWIĘKSZYĆ RYZYKO ZARAŻENIA SIĘ CHOROBĄ PRZENOSZONĄ DROGĄ POKARMOWĄ, A TAKIE SPOŻYCIE POWINNO ODBYWAĆ SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NEGATYWNE SKUTKI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z WYKORZYSTANIA LUB ZASTOSOWANIA INFORMACJI DOSTARCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.

 

Postanowienia niniejszego ust. 17 nie mają zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące.

 

18. Ograniczenie odpowiedzialności; Zwolnienie

 

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: (A) W ŻADNYM WYPADKU SAGE ANI ŻADNA ZE STRON SAGE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ PRZYCHODÓW, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA LUB DANYCH, UTRATĘ LUB ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI AKTYWÓW LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, LUB SZKODY ZWIĄZANE Z PRZERWANIEM DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB MATERIAŁÓW LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY SPOWODOWANE LUB WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH UZYSKANYCH OD SAGE LUB Z BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, PRZERW, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, BŁĘDÓW, USTEREK, BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, LUB JAKIEGOKOLWIEK NIEWYKONANIA, CZY TO Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, AWARII ŁĄCZNOŚCI, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO ZAPISÓW, PROGRAMÓW LUB SYSTEMÓW SAGE), NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W RAMACH UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI ZWYKŁEGO ZANIEDBANIA, CZYNNEGO, BIERNEGO LUB PRZYPISANEGO), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT; ORAZ (B) W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAGE I STRON SAGE (WSPÓLNIE), CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA, CZYNNEGO, BIERNEGO LUB PRZYPISANEGO), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII, WYNIKAJĄCA Z LUB ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG, W TYM MATERIAŁÓW I FUNKCJI W NICH ZAWARTYCH, NIE PRZEKROCZY REKOMPENSATY ZAPŁACONEJ NAM ZA DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW LUB USŁUG.

OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM PUNKCIE 19 NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE WYŁĄCZAJĄ NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKTY LUB USŁUGI ZAKUPIONE OD NAS, ANI ZA NASZE OSZUSTWO, RAŻĄCE ZANIEDBANIE LUB CELOWE, UMYŚLNE, ZŁOŚLIWE LUB LEKKOMYŚLNE POSTĘPOWANIE.

 

Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach Sage ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 

19. Modyfikacje usług

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania dostępu do Usług i Materiałów (lub jakichkolwiek ich funkcji lub funkcjonalności) w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany nie będą miały wpływu na prawa użytkownika w odniesieniu do Produktów lub Usług już zakupionych lub złożonych zamówień. Użytkownik ma również prawo do rezygnacji z całości lub części Usług w dowolnym momencie.

 

20. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

 

Niniejsze Warunki Użytkowania i Sprzedaży (oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) oraz zakup Produktów przez użytkownika od Sage podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Sądem właściwym jest sąd w Duesseldorfie w Niemczech.

 

Postanowień niniejszego paragrafu 20 nie stosuje się w żadnym przypadku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach prawem właściwym jest prawo polskie, a zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące polskie przepisy jurysdykcyjne.

 

Aby uzyskać więcej informacji, można również skontaktować się z naszym Działem Serwisu bezpośrednio za pośrednictwem naszego portalu internetowego pod adresem https://www.sageappliances.com/dk/en/home/index.html, telefonicznie pod numerem 080820827 lub pocztą elektroniczną pod adresem https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=en&region=dk&brand=sage.

 

Konsument ma m.in. następujące możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów: i) skorzystanie z pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej; ii) zwrócenie się do Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji; iii) zwrócenie się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji zrzeszającej rzeczników konsumentów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów dostępne są w szczególności na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://polubowne.uokik.gov.pl lub https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

Komisja Europejska utworzyła internetową platformę rozstrzygania sporów ("platforma ODR") między przedsiębiorcami a konsumentami. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

21. Zakończenie

 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zastrzegamy sobie prawo do odebrania użytkownikowi prawa dostępu do Usług lub korzystania z nich, a także do zablokowania lub uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Usług i korzystania z nich w przyszłości, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, z ważnego powodu, tj.

 

W przypadku przeniesienia Produktu, który łączy się z naszymi Usługami, na nowego właściciela, prawo użytkownika do korzystania z Usług w odniesieniu do tego Produktu automatycznie wygaśnie, a nowy właściciel nie będzie miał prawa do korzystania z Usług w ramach konta użytkownika i będzie musiał zarejestrować oddzielne konto w Sage.

 

22. Procedura składania skarg

 

Sage ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

 

Wszelkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną lub pocztową na adres:

Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld

 

Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu osoba składająca reklamację powinna wskazać w niej przykładowo: imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Sage rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w formie pisemnej na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

23. Separacja

 

Jeśli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas taki warunek, klauzula lub postanowienie zostanie wyłączone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność jakiejkolwiek pozostałej części takiego warunku, klauzuli lub postanowienia lub jakiegokolwiek innego warunku, klauzuli lub postanowienia niniejszych Warunków.

 

24. Przetrwanie

 

Następujące sekcje pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków i likwidacji konta Sage: wszystkie zdefiniowane warunki i sekcje od 1 do 6 (tylko pierwszy akapit), 7, 8, 9 (tylko drugi akapit), od 10 do 23.

 

Kontakt: numer telefonu i adres e-mail można znaleźć na naszej stronie internetowej Informacje prawne o firmie