WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY SAGE

Obowiązują od 1 września2022 r.

 

Niniejsze Warunki użytkowania i sprzedaży ("Warunki") dotyczą dostępu do, zakupu i korzystania z Produktów i Usług firmy Sage Appliances GmbH, zwanej dalej "Sage", oraz naszych Podmiotów Stowarzyszonych (spółek kontrolowanych przez lub będących pod wspólną kontrolą i obejmujących naszą spółkę dominującą, Breville, PTY, Ltd w Australii i w tym, ale nie ograniczone do, marek Baratza, Beanz, ChefSteps, ControlFreak, FoodThinker, Lelit i Sage Commercial), wspólnie "Sage "my, "nas" lub "nasz".   

 

Kontakt: https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=pl&region=pl&brand=sage

 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY. W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ DODATKOWE WARUNKI, O KTÓRYCH TREŚCI ZOSTAŁ POINFORMOWANY, UZUPEŁNIAJĄCE LUB ZASTĘPUJĄCE NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY.

 

KLIKAJĄC POLE WYBORU, WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJĄC DOSTĘP, KUPUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ), PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY ORAZ WSZYSTKIE WARUNKI, DO KTÓRYCH SIĘ ONE ODNOSZĄ (NA PRZYKŁAD NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI). JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE TE WARUNKI, NIE UZYSKUJ DOSTĘPU, NIE KUPUJ ANI NIE KORZYSTAJ Z NASZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG.

 

Termin "Produkty" oznacza wszelki sprzęt i urządzenia fizyczne lub wszelkie materialne produkty spożywcze lub napoje (na przykład ziarna kawy) sprzedawane przez Sage. Termin "Usługi" odnosi się do naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, oprogramowania podłączonych urządzeń oraz innych produktów i usług online (niektóre z nich to płatne usługi subskrypcyjne). Niniejsze warunki nie zmieniają w żaden sposób zasad lub warunków jakiejkolwiek innej umowy, którą możesz mieć z nami w odniesieniu do jakichkolwiek Produktów, Usług lub w inny sposób. W przypadku korzystania z Produktów lub Usług w imieniu jakiegokolwiek podmiotu, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków w imieniu takiego podmiotu oraz że taki podmiot zgadza się być odpowiedzialny wobec nas, jeśli użytkownik lub taki podmiot naruszy niniejsze Warunki.

 

Sage zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie i w związku przyczynowym w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

 

·       ulepszenie, zmodyfikowanie lub zaoferowanie nowych Produktów lub Usług, i/lub

·       przestrzeganie przepisów prawnych i regulacyjnych; i/lub

·       zmiany w strukturze organizacyjnej Sage; i/lub

·       względy bezpieczeństwa; i/lub

·       przeciwdziałanie nadużyciom; i/lub

·       wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.

 

Jeśli wprowadzimy zmiany do niniejszych Warunków, powiadomimy o nich z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną, dostarczając powiadomienie za pośrednictwem Usług i aktualizując datę "Ostatnia aktualizacja" na początku niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmiany, może rozwiązać niniejszą umowę i/lub usunąć swoje konto. Dalsze korzystanie z Usług będzie potwierdzeniem akceptacji zmienionych Warunków. W przypadku nowych użytkowników zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. Zachęcamy użytkownika do częstego przeglądania Warunków, aby upewnić się, że rozumie on zasady i warunki obowiązujące podczas uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich. Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany nie będą miały wpływu na prawa użytkownika w odniesieniu do Produktów, które już zakupił lub zamówień, które już złożył.

 

1. Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityka prywatności aby uzyskać informacje o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje o Tobie. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na otrzymywanie od nas komunikacji elektronicznej.

 

2. Warunki dodatkowe

Gdy użytkownik korzysta z naszych Produktów i Usług, podlega on odpowiednim warunkom dotyczącym tych Produktów i Usług. Na przykład, gdy użytkownik może korzystać, pobierać, instalować lub w inny sposób używać naszych aplikacji mobilnych, korzystanie z nich podlega Umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

 

3. Uprawnienia; Rejestracja i konto; Wymagany sprzęt, dostawca usług internetowych i przewoźnik

 

3.1 Kwalifikowalność Usługi nie są skierowane ani przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie w rozumieniu prawa lokalnego. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) nie został wcześniej zawieszony lub usunięty z Usług ani nie brał udziału w żadnych działaniach, które mogłyby spowodować zawieszenie lub usunięcie z Usług, oraz (b) ma pełne prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków i że czyniąc to, nie naruszy żadnej innej umowy, której jest stroną.

 

3.2 Rejestracja i konto Aby uzyskać dostęp i korzystać z niektórych obszarów lub funkcji Usług, należy zarejestrować się na konto Sage i/lub utworzyć profil. Podczas rejestracji konta nie można tworzyć nazwy konta zawierającej znak towarowy bez upoważnienia właściciela znaku towarowego. Zastrzegamy sobie prawo do odzyskania nazw kont w imieniu dowolnej firmy lub osoby, która posiada roszczenia prawne, w tym prawa do znaków towarowych, do tych nazw. Tworząc konto, użytkownik zobowiązuje się do (a) podania dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o koncie, (b) utrzymywania i niezwłocznego aktualizowania informacji o koncie od czasu do czasu w razie potrzeby, (c) utrzymywania bezpieczeństwa danych uwierzytelniających konta, (d) ponoszenia odpowiedzialności za działania lub zaniechania wszelkich osób trzecich, którym użytkownik zezwoli na dostęp do swojego konta i Usług lub korzystanie z nich, oraz (e) natychmiastowego powiadomienia nas w przypadku wykrycia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa związanego z Usługami lub kontem użytkownika.

 

3.3 Wymagany sprzęt, dostawca usług internetowych i przewoźnik Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność niektórych Usług zależy od (a) komputera, telefonu komórkowego lub tabletu, okablowania domowego, domowej sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth i innego powiązanego sprzętu ("Sprzęt"), (b) dostawcy usług internetowych ("Dostawca usług internetowych") oraz (c) operatora usług telefonii komórkowej lub tabletu ("Przewoźnik"). Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty pobierane przez dostawcę usług internetowych i przewoźnika w związku z korzystaniem z Usług oraz że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich umów i innych zasad dostawcy usług internetowych i przewoźnika. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jego interakcje z dostawcą usług internetowych i przewoźnikiem odbywają się wyłącznie między nim a takimi stronami trzecimi, a Sage nie ponosi odpowiedzialności - w zakresie dozwolonym przez prawo lokalne - w żaden sposób za takie interakcje.

 

4. Warunki sprzedaży

 

4.1 Zawarcie umowy

Zamówienia można składać wyłącznie online na stronie sklepu Sage pod adresem www.sageappliances.com. 

 

Na stronie internetowej sklepu Sage prezentowane są wybrane Produkty i Usługi. Wyświetlanie Produktów i Usług nie stanowi jeszcze oferty Sage zawarcia umowy. Składając zamówienie, składasz wiążącą ofertę zawarcia umowy z Sage.

 

Przed wysyłką zamówienia nabywca może w każdej chwili przeglądać i modyfikować dane oraz usuwać produkty z koszyka. Po złożeniu zamówienia przez nabywcę, wyślemy e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia, który zawiera szczegóły zamówienia (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia stanowi zawarcie umowy i informuje nabywcę o fakcie otrzymania przez nas zamówienia.

 

Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane podane w potwierdzeniu zamówienia i niezwłocznie powiadomić Sage o wszelkich rozbieżnościach stwierdzonych w podanych danych. Zaleca się zachowanie potwierdzenia zamówienia dla celów dowodowych.

 

Zamówienie można anulować w dowolnym momencie, zanim przekażemy naszemu magazynowi instrukcje dotyczące wysyłki produktu do klienta, czyli po wysłaniu potwierdzenia, a przed potwierdzeniem, że zamówienie zostało wysłane. Umowa kupna nie jest zawierana dla produktów z tego samego zamówienia, które nie są wymienione w potwierdzeniu wysyłki. Sage jest partnerem umownym. Sage nie oferuje produktów do zakupu przez osoby poniżej 18 roku życia.

 

4.2 Prawo do odstąpienia od umowy

 

4.2.1. Uprawnieni do odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy opisane w niniejszym punkcie 4.2. dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. Konsumentem w tym znaczeniu (i w rozumieniu niniejszego Regulaminu) jest każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jednoosobowy przedsiębiorca w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, udostępnianego na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

4.2.2 Termin do odstąpienia

 

Klient ma prawo, w terminie 30 dni, odstąpić od umowy sprzedaży produktów bez podania przyczyny.

 

Termin 30 dni rozpocznie się w dniu, w którym Klient lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta, wejdzie w fizyczne posiadanie towarów lub:

 

-          w przypadku wielu towarów zamówionych przez Klienta w jednym zamówieniu i dostarczanych oddzielnie, dzień, w którym Klient lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego towaru;

 

-          w przypadku dostawy towaru składającego się z wielu partii lub części - dzień, w którym konsument lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części; w przypadku umów o regularną dostawę towarów w określonym czasie dłuższym niż jeden dzień, dzień, w którym Klient lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie pierwszego towaru.

 

Sage nie będzie przyjmować zwrotu produktów zakupionych 30 i więcej  dni wcześniej przed datą zgłoszenia przez Klienta chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji  należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi Gwarancji znajdującymi się w pudełku z produktem.

 

4.2.3. Warunki zwrotu produktów

 

Obowiązują następujące warunki zwrotu produktów:

 

- jeśli produkty są w nowym stanie z oryginalnym opakowaniem i akcesoriami, SAGE zaoferuje zwrot pieniędzy na podstawie oryginalnej metody płatności;

 

- Sage nie uznaje zwrotów i nie refunduje części zamiennych lub akcesoriów, które są elementem  zakupionego produktu. Sage będzie rozpatrywać tylko zwroty tych części zamiennych i akcesoriów, które zostały  zakupione oddzielnie, w nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu;

 

- zwrot produktów do magazynu SAGE musi nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od wydania upoważnienia.

 

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktów nie będzie miało zastosowania w przypadku umów:

 

-          których przedmiotem są towary nie produkowane seryjnie, wykonane według specyfikacji konsumenta lub wykonane w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Klienta;

 

-          którego przedmiotem są towary, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub utracą ważność;

 

-          których przedmiotem są towary w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

-          których przedmiotem są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami;

 

-          za dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sage o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 

Zwrot produktów i koszty związane z  prawem do odstąpienia od umowy:

 

-             produkty, które można zwrócić pocztą należy odesłać (bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy i uzyskaniu upoważnienia do zwrotu) do Sage, na koszt Sage. Zwrot produktu wskutek odstąpienia od umowy  jest dla Klienta bezpłatny, jeśli dokonuje się  w kraju, w którym produkt został zakupiony. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru  ponosi Sage. Proces zwrotu patrz poniżej. Do zachowania terminu wystarczy nadanie produktu przed upływem tego terminu; 

 

-             produkty, których ze względu na ich charakter nie można normalnie odesłać pocztą (np. produkty wymagające instalacji przez profesjonalistę), po przekazaniu decyzji o odstąpieniu od umowy  zostaną odebrane od klienta w wyznaczonym terminie.

 

4.2.4. Procedura zgłaszania prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktów

 

Celem  skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może :

 

-          użyć formularza odstąpienia od umowy wg wzoru poniżej  (nie jest to obowiązkowe):

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-          - Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Niemcy.

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/my(*), że odstępuję/my(*) od mojej/naszej(*) umowy sprzedaży następujących towarów(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta/ów,- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest wysyłany w formie papierowej),

 

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

albo

 

złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie wyrażające decyzję Klienta o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą na adres Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Niemcy).

 

Celem uzyskania szybszej obsługo Klient może:

 

1. skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sage telefonicznie pod numerem (wstawić numer telefonu) lub przesłać formularz odstąpienia od umowy lub inne wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną pod adres wskazany na stronie internetowej https://www.sageappliances.com//en/support/sage-support.html;

 

2. podać numer modelu produktu i kod partii (jest to 4-cyfrowy numer), które  można znaleźć na naklejce lub uformowane w obudowie produktu, zazwyczaj pod spodem lub z tyłu produktu (patrz rys. 1 poniżej);


 

 

3. podać oryginał lub kopię dowodu sprzedaży.

 

Jeśli produkt lub jedna z jego części kwalifikuje się do zwrotu w ramach prawa do odstąpienia od umowy, firma Sage wyda numer upoważnienia do zwrotu oraz prześle przedpłaconą etykietę wysyłkową za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby produkt mógł być wysłany do firmy Sage bez ponoszenia kosztów przez Klienta.

 

W każdym razie zależy nam na zadowolonych klientach i jeśli nie jesteś zadowolony z produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, a my pomożemy Ci znaleźć alternatywny produkt.

 

WYJĄTEK OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Niniejsze prawo do odstąpienia od umowy nie będzie miało zastosowania w przypadku umów:

 

- których przedmiotem są towary nieprefabrykowane, wykonane według specyfikacji konsumenta lub wykonane w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb ("towary na zamówienie");

 

- których przedmiotem są towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

 

- których przedmiotem są towary w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

- których przedmiotem są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami;

 

- za dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sage o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

W naszym sklepie internetowym Beanz sprzedajemy wyłącznie świeżo palone ziarna. Prawo odstąpienia od umowy może być wyłączone w przypadku tych "towarów na zamówienie".

 

W każdym razie zależy nam na zadowolonych klientach i jeśli nie jesteś zadowolony z produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, a my pomożemy Ci znaleźć alternatywny produkt.

 

4.2.3 Usługi

 

Klient ma prawo, w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie będzie obowiązywało:

 

-          po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za uprzednią wyraźną zgodą klienta i z uznaniem, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu umowy przez Sage; oraz

 

-          w przypadku umów, w których klient wyraźnie zażądał wizyty Sage w celu przeprowadzenia pilnych napraw lub konserwacji. Jeżeli Sage świadczy usługi dodatkowe do tych wyraźnie zamówionych przez klienta lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia naprawy lub konserwacji, prawo klienta do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy świadczenie usługi, Klient może :

 

-          skorzystać z formularza odstąpienia od umowy wg wzoru poniżej  (nie jest to obowiązkowe):

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-          - Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Niemcy.

 

]

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/my(*), że odstępuję/my(*) od mojej/naszej(*) umowy świadczenia następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta/ów,

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest wysyłany w formie papierowej),

 

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

albo

 

-          złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie określające jego/jej decyzję o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą na adres Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Niemcy.

 

Jeżeli konsument wyraźnie zażądał, aby świadczenie usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi, a następnie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, klient zapłaci Sage kwotę proporcjonalną do tego, co zostało świadczone do momentu odstąpienia od umowy, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w umowie. Jeżeli cena całkowita jest nadmierna, proporcjonalna kwota zostanie obliczona na podstawie wartości rynkowej tego, co zostało świadczone.

 

4.3 Ceny, koszty wysyłki i & dostępność

Ceny podane na stronach produktów zawierają ustawowy podatek VAT oraz inne składniki cenowe. Wszystkie ceny podane są w PLN.

 

Dla produktów zakupionych w sklepie internetowym Sage oprócz cen podanych na stronach produktów obowiązuje zryczałtowana opłata za wysyłkę w wysokości 50 PLN dla wszelkich zamówień poniżej 140 PLN. Dla wszelkich produktów powyżej lub równej 140 PLN wysyłka jest darmowa .

 

Wszystkie Produkty i Usługi oferowane do sprzedaży są dostępne i zastrzegamy sobie prawo do nałożenia - z uzasadnionej przyczyny - ograniczeń ilościowych na każde zamówienie, odrzucenia całości lub części zamówienia oraz zaprzestania sprzedaży Produktów i Usług bez uprzedniego powiadomienia. Ceny Produktów i Usług mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, ale takie zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia na Produkty lub Usługi, które zostały już złożone. Niektóre Produkty są pokazywane w Usługach wyłącznie w celach promocyjnych i mogą nie być dostępne do zakupu.

 

4.4 Dostawa

Nasze towary dostarczamy na terenie Polski. Czas dostawy wynosi do 5-  do 8 dni roboczych. Ewentualne inne czasy dostawy są odnotowane na stronie danego produktu.

 

4.5 Termin płatności i zapłata; uchybienie

Wszystkie płatności są płatne natychmiast. Płatności można dokonać alternatywnie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych lub karty kredytowej. Twoje konto karty kredytowej / konto dostawcy płatności zostanie obciążone po zakończeniu zamówienia.

 

4.6 Zastrzeżenie tytułu

Towar pozostaje własnością firmy Sage do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Zastawianie, przenoszenie, przetwarzanie lub przeprojektowywanie nie jest możliwe bez naszej zgody przed przeniesieniem własności.

 

4.7 Zwroty i refundacje

W przypadku zwrotów i refundacji produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym Sage Appliances należy zapoznać się z naszym Prawem do odstąpienia od umowy powyżej, a w celu uzyskania dalszych informacji na temat roszczeń związanych z gwarancją i procedurą Sage Commercial Guarantee, należy zapoznać się z punktem 4.8 poniżej.

 

Wszystkie towary ze sklepu internetowego Sage podlegają  uprawnieniom gwarancyjnym przewidzianym prawem. O ile poniżej nie ustalono inaczej, dalej idące roszczenia nabywcy są wykluczone.  Sage nie odpowiada zatem za szkody powstałe na samym przedmiocie dostawy; Sage nie odpowiada w szczególności za utracone zyski lub inne straty finansowe nabywcy. O ile odpowiedzialność umowna Sage jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i osób działających w zastępstwie. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeśli przyczyną szkody jest zamiar lub rażące zaniedbanie (gdzie pojęcie "rażącego zaniedbania" istnieje zgodnie z obowiązującym prawem) lub spowodowana została szkoda osobowa, lub do jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona prawnie. Ponadto nie obowiązuje to w przypadku, gdy zamawiający dochodzi roszczeń uregulowanych prawnie.

 

Jeśli zgodziliśmy się na świadczenie uzupełniające w postaci dostawy zastępczej, nabywca jest zobowiązany do zwrotu do Sage towarów, które zostały uprzednio wysłane, , w ciągu 30 dni i na koszt Sage. Towary zwracane muszą być zwrócone zgodnie z przepisami ustawowymi. Sage zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za uszkodzenia zwracanych towarów  zgodnie z wymogami ustawowymi.

 

Gwarancje, jak również postanowienia niniejszej klauzuli pozostają bez wpływu na wszelkie dodatkowe gwarancje handlowe, których możemy udzielić na nasze produkty.

 

Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach Sage ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 

4.8 Gwarancja handlowa Sage

 

Sage oferuje 2-letnią ograniczoną gwarancję handlową ("Gwarancja") dla wszystkich produktów Sage zakupionych w krajach wymienionych na stronie Informacje prawne dotyczące firmy. W okresie gwarancyjnym firma Sage naprawi lub wymieni wadliwy produkt według własnego uznania.

 

Sage udziela gwarancji na produkt na określonych terytoriach, przez 2 lata od daty wydania, na wady spowodowane wadliwym wykonaniem i materiałami. Okres gwarancji może być dłuższy dla niektórych urządzeń lub dla niektórych części urządzeń. Produkty Sage objęte niniejszą gwarancją handlową przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym (niekomercyjnego). Wszelkie inne zastosowania, w tym, bez ograniczeń,  wszelkie korporacyjne, komercyjne, biurowe, sklepowe i/lub sklepowe wykorzystanie produktów Sage nie będą objęte niniejszą gwarancją.

 

Ochrona w ramach niniejszej gwarancji ma zastosowanie niezależnie od ustawowych uprawnień kupującego wynikających z wszelkich obowiązujących w UE i/lub krajowych przepisów o ochronie konsumentów. W szczególności niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Dodatkowo, może istnieć rozszerzona gwarancja na pewne części dla poszczególnych produktów. Proszę zapoznać się ze specyfikacją produktu dostępną w naszym sklepie internetowym, aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji.

 

Ponadto, w przypadku towarów zakupionych online w naszym sklepie internetowym Sage, konsumenci mają prawo odstąpienia od umowy i odebrania pełnego zwrotu pieniędzy. Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w naszych "Warunkach sprzedaży" (punkt 4.1) i "Prawie do odstąpienia od umowy" (punkt 4.2).

 

SAGE zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

WAŻNE OGRANICZENIE DLA NASZEJ GWARANCJI SAGE

Sage udziela gwarancji handlowej wyłącznie dla produktów nabytych w karajach, w których Sage prowadzi bezpośrednią sprzedaż.

 

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:


 1. Uszkodzeń lub wad polegających na normalnym zużyciu wynikającym z normalnego starzenia się produktu lub akcesorium Sage; gwarancja wymiany nie obejmuje również stłuczeń i elementów eksploatacyjnych, takich jak filtr wody;

 

2. Powierzchownych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń i uszkodzonych tworzyw sztucznych na połączeniach, chyba że wada wynika z wady materiałowej lub wykonawczej;

 

3. Modyfikacji, zmiany lub naprawy, chyba że są zalecane przez Sage i wykonywane przez autoryzowanego partnera serwisowego Sage;

 

4. Uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, nietypowych warunków przechowywania lub otoczenia, działania siły wyższej lub innych przyczyn zewnętrznych;

 

5. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu Sage niezgodnie z instrukcją obsługi i specyfikacją produktu Sage;

 

6. Nieprawidłowego działania lub uszkodzenia spowodowanego brakiem konserwacji, np. nieodkamienianie ekspresu do kawy, aby zapobiec osadzaniu się kamienia.

 

7. Produktów Sage, które zostały zmodyfikowane bez wyraźnej zgody firmy Sage;

 

8. Produktów Sage, których numer seryjny lub etykieta produktu zostały usunięte lub przywłaszczone, lub

 

9. Produktów Sage, które zostały wykorzystane do celów komercyjnych.

 

PROCEDURA GWARANCJI SAGE

Reklamacja usługi gwarancji następuje po utworzeniu sprawy w dziale obsługi klienta Sage (dane kontaktowe Polska: https://www.sageappliances.com/pl/pl/support/sage-support.html). Zgłoszenie do naprawy lub wymiany jest bezpłatne dla klienta, jeśli usługa zostanie zgłoszona w kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.

 

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne, które możesz mieć wobec bezpośredniego sprzedawcy produktów.

 

Zgodnie z "gwarancją Sage" zakupione produkty mogą być naprawione lub wymienione przez SAGE w ciągu 2 lat od daty wydania.  Obowiązują następujące warunki:

 

- Sage nie uznaje zwrotów i nie refunduje części zamiennych lub akcesoriów, które są elementem  zakupionego produktu. Sage będzie rozpatrywać tylko zwroty tych części zamiennych i akcesoriów, które zostały  zakupione oddzielnie, w nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu; oraz

 

- Jeśli przedmiot nadaje się do odesłania i odeślesz go do nas, Sage zaoferuje Ci zwrot pieniędzy w przypadku bezpośredniego zakupu online od Sage w oparciu o oryginalną metodę płatności. 

 

W PRZYPADKU PROCEDURY GWARANCJI HANDLOWEJ NIE NALEŻY ZWRACAĆ PRODUKTU DO SKLEPU DETALICZNEGO

 

Proszę postępować zgodnie z tymi instrukcjami, z zastrzeżeniem warunków gwarancji, aby otrzymać szybszy serwis:

 

1. Zapisz numer modelu produktu i kod partii (jest to 4-cyfrowy numer).  Dane te można zwykle znaleźć na naklejce lub wytłoczone w obudowie produktu i zazwyczaj znajdują się pod spodem lub z tyłu produktu.

 

 

2. Miej pod ręką oryginał lub kopię dowodu sprzedaży.

 

3. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Sage telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

4. Jeśli produkt lub jedna z jego części kwalifikuje się do wymiany lub usługi w ramach gwarancji, Sage wyda numer upoważnienia do zwrotu i przedpłaconą etykietę wysyłkową za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby produkt mógł zostać wysłany do Sage bez kosztów dla użytkownika.  Firma Sage nie będzie przyjmować żadnych zwrotów bez wcześniejszej zgody. Po otrzymaniu produktu, Sage może wysłać wymieniony product  lub skontaktować się z klientem w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących naprawy produktu.  Typowy czas realizacji roszczeń gwarancyjnych wynosi do 15 dni roboczych, plus czas wysyłki, w zależności od lokalizacji geograficznej i rodzaju uszkodzenia lub roszczenia gwarancyjnego.

 

5. Urządzenie Sage jest uważane za martwe w chwili przybycia (DOA), jeśli wykazuje objawy awarii sprzętu, uniemożliwiające podstawową operacyjność, przy pierwszym użyciu po otwarciu pudełka.  Jeśli uważasz, że produkt jest DOA, prosimy o kontakt z firmą Sage w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Firma Sage określi, czy produkt jest DOA i zorganizuje zwrot produktu DOA oraz wyśle produkt zastępczy na koszt firmy Sage.

 

6. W celu dodatkowej ochrony produktu i zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z nim podczas zwrotu produktu do jakiejkolwiek naprawy gwarancyjnej, firma Sage zaleca korzystanie z etykiety wysyłkowej firmy Sage lub śledzonej, ubezpieczonej usługi dostawy.

 

7. W okresie gwarancji firma Sage naprawi lub wymieni wadliwy produkt według własnego uznania. Jednakże, jeśli produkt zawiera szereg akcesoriów, wymieniona zostanie tylko wadliwa część lub akcesorium.

 

8. Sage zastrzega sobie prawo do dokonania drobnych napraw zamiast wymiany produktu lub akcesorium. Opakowania, instrukcje, przepisy itp. nie będą wymieniane, chyba że są wadliwe.

 

Informacje kontaktowe Sage: [ Informacje prawne dotyczące firmy]

 

5. Produkty osób trzecich zakupione od Sprzedawców osób trzecich.

Możemy zapewnić możliwość zakupu produktów od sprzedawców zewnętrznych za pośrednictwem Usług, w którym to przypadku możemy działać jedynie jako pośrednik. Jeśli użytkownik zakupi produkt wyłącznie od sprzedawcy będącego osobą trzecią, jego zakup może podlegać warunkom i zasadom tej osoby trzeciej. Możemy nie być sprzedawcami takich produktów i nie być stroną w sprzedaży tych produktów; dlatego w takich przypadkach nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tego produktu, nie przyjmujemy zwrotów ani nie wydajemy refundacji na takie produkty.

 

6. Usługi subskrypcji

 

6.1. Usługi podlegające bezpłatnemu okresowi próbnemu, okresowi rabatowemu i automatycznemu przedłużeniu

Jedną z płatnych usług abonamentowych, które świadczymy, są lekcje gotowania online, demonstracje i odpowiednie dostarczanie przepisów i usług powiązanych dla naszych abonentów (łącznie "Lekcje gotowania"). W związku z lekcjami gotowania, abonenci mogą mieć możliwość interakcji z instruktorami online i asystentami nauczania.

 

Kolejną płatną Usługą abonamentową są okresowe dostawy ziaren kawy za pośrednictwem Beanz.com ("Subskrypcje Beanz").  Te ziarna kawy dostarczane są przez niezależne palarnie.

 

6.2. Ceny i dostępność - subskrypcje

Niektóre z naszych Usług świadczymy bezpłatnie.  Jednak niektóre usługi subskrypcyjne (takie jak lekcje gotowania, usługi dostarczania kawy Beanz, itp.), mogą być jedną z naszych płatnych usług subskrypcyjnych podlegających okresowej opłacie (jak opisano w odpowiedniej ofercie subskrypcyjnej), pod warunkiem, że możemy zapewnić bezpłatny okres próbny ("Bezpłatny okres próbny") lub okres rabatowy ("Okres rabatowy"), aby umożliwić nowym subskrybentom wypróbowanie Usługi.

 

Jeśli użytkownik zarejestruje się na bezpłatny okres próbny lub okres rabatowy, zostanie automatycznie obciążony okresową opłatą ("Opłata za subskrypcję"), plus stosowne podatki i powiązane opłaty, za kontynuację dostępu po jej wygaśnięciu, chyba że użytkownik anuluje swoją subskrypcję w dniu lub przed końcem bezpłatnego okresu próbnego lub okresu rabatowego. UŻYTKOWNIK MOŻE NIE OTRZYMAĆ OD NAS POWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO LUB ZNIŻKOWEGO LUB O ROZPOCZĘCIU PEŁNOPŁATNEJ CZĘŚCI SUBSKRYPCJI. Dostęp do Bezpłatnego Okresu Próbnego lub Rabatowego zostanie zakończony natychmiast po anulowaniu subskrypcji w trakcie Bezpłatnego Okresu Próbnego lub Rabatowego.

 

Po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego lub Okresu Rabatowego, będziemy nadal automatycznie naliczać Opłatę Abonamentową w sposób cykliczny, aż do momentu anulowania subskrypcji lub jej zakończenia przez nas z 7-dniowym wypowiedzeniem z ważnego powodu, tj.: i) użytkownik korzysta z Usług w sposób niezgodny z postanowieniami Warunków; ii) użytkownik korzysta ze strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem. Niniejszym upoważniasz nas do obciążenia aktualną, ważną, zaakceptowaną przez Ciebie metodą płatności, którą podałeś nam w celu dokonania takich płatności.

 

W każdej chwili możesz anulować swoją subskrypcję. Aby anulować, przejdź do the "Subscription" page  na naszej stronie internetowej i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania. Aby sprawdzić, kiedy Twoje konto zostanie zamknięte, kliknij "Zarządzaj subskrypcją" na stronie "Subskrypcja". Jeśli zarejestrowałeś się za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności i chcesz anulować swoją subskrypcję, być może będziesz musiał to zrobić za pośrednictwem tej strony trzeciej, na przykład odwiedzając swoje konto u danej strony trzeciej i wyłączając automatyczne odnawianie lub rezygnując z subskrypcji za pośrednictwem tej strony trzeciej. Informacje dotyczące rozliczeń za subskrypcję można również znaleźć na swoim koncie u danej strony trzeciej.

 

O wszystkich pobieranych przez nas opłatach oraz ich zmianach będziemy Cię informować z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianach, użytkownik może wypowiedzieć subskrypcję W przypadku dalszego korzystania z płatnych Usług po podwyższeniu opłaty, użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia podwyższonej opłaty. W przypadku wypowiedzenia subskrypcji, Użytkownik jest odpowiedzialny za pełną kwotę Opłaty Abonamentowej za okres subskrypcji, w którym dokonał wypowiedzenia, przy czym do końca tego okresu będzie miał dostęp do korzyści wynikających z subskrypcji. Użytkownik musi anulować swoją subskrypcję przed jej odnowieniem, aby uniknąć naliczenia Opłaty za Subskrypcję za kolejny okres subskrypcji. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, użytkownik nie zapłaci jakiejkolwiek Opłaty za Subskrypcję w terminie: (i) użytkownik pozostaje odpowiedzialny za Opłatę za Subskrypcję, jak również za wszelkie koszty poniesione przez nas w związku z jej poborem, w tym koszty obsługi prawnej; (ii) użytkownik upoważnia nas do dalszego obciążania wybranej przez siebie metody płatności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; oraz (iii) możemy zawiesić lub odebrać użytkownikowi dostęp do Usług.

 

7. Licencje na korzystanie z Usług i Materiałów

Jeśli nie wskazano inaczej, cała zawartość i inne materiały zawarte w Usługach, w tym, bez ograniczeń, nasze logo i wszystkie projekty, teksty, przepisy, listy składników, czasy gotowania, filmy, grafiki, zdjęcia, informacje, dane, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, inne pliki, a także ich wybór i układ (łącznie "Materiały") są własnością Sage lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i są chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej.

 

Sage udziela użytkownikowi ograniczonej, wolnej od tantiem, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na dostęp i korzystanie z Materiałów udostępnianych za pośrednictwem Usług dla własnych, osobistych, niekomercyjnych celów. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo lub przez Sage na piśmie, użytkownik nie będzie reprodukował, redystrybuował, sprzedawał, tworzył dzieł pochodnych ani kolejnych wersji, dekompilował, odtwarzał ani dezasemblował naszych Usług (z wyjątkiem przypadków, w których ma do tego prawo na mocy obowiązującego prawa), ani nie będzie podejmował żadnych działań mających na celu zakłócenie lub uszkodzenie naszych Usług.

 

Sage zachęca do korzystania i rozpowszechniania pewnych Materiałów w Usługach, w tym naszych przepisów, list składników, filmów, zdjęć i Treści Użytkownika (zdefiniowanych w punkcie 12). Jeśli nie określono inaczej, takie Materiały są udostępniane użytkownikowi na podstawie najnowszej wersji licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (BY-NC-SA). Należy pamiętać, że nazwy naszych usług, znaki towarowe, logo i slogany, które mogą pojawić się w Usługach, nie są udostępniane użytkownikowi na podstawie licencji Creative Commons.

 

O ile nie zostanie to wyraźnie określone przez nas, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako przyznanie jakiegokolwiek prawa lub licencji do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, praw autorskich lub innych praw własności firmy Sage lub osób trzecich, czy to przez estoppel, implikację lub w inny sposób. Licencje udzielone tutaj są odwoływalne w dowolnym momencie.

 

8. Polityka dotycząca powtarzających się naruszeń; skargi dotyczące praw autorskich

Zgodnie z obowiązującym prawem przyjęliśmy politykę ograniczania dostępu do Usług przez lub likwidowania kont użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że cokolwiek w Usługach narusza prawa autorskie, których jest właścicielem lub które kontroluje, może złożyć zawiadomienie o takim naruszeniu u naszego wyznaczonego przedstawiciela, jak określono poniżej:

 

Nazwa wyznaczonego przedstawiciela: General Counsel, Breville USA, Inc.
 Adres: 19400 S. Western Ave., Torrance, CA 90501
Phone: 310.755.3000
Email: generalcounsel@breville.com

 

9. Znaki towarowe

"Sage", logo Sage i inne znaki towarowe używane w Produktach i Usługach (łącznie "Znaki towarowe") są własnością Sage lub naszych Podmiotów stowarzyszonych lub są używane na podstawie licencji i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Nie możesz używać żadnych metatagów ani innych "ukrytych tekstów" wykorzystujących Znaki towarowe lub jakiekolwiek inne nazwy, znaki towarowe, nazwy produktów lub usług firmy Sage lub naszych Podmiotów stowarzyszonych bez uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Ponadto wygląd i sposób działania Usług, w tym, bez ograniczeń, wszystkie nagłówki stron, niestandardowa grafika, ikony przycisków i skrypty, stanowią znak usługowy, znak towarowy lub szatę handlową Sage lub naszych filii i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm lub loga wymienione w Usługach mogą być znakami towarowymi ich właścicieli i nie mogą być kopiowane, imitowane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez zgody odpowiedniego właściciela znaku towarowego. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji poprzez nazwę, znak towarowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób nie stanowi ani nie implikuje poparcia, sponsorowania lub rekomendacji ze strony firmy Sage lub jej podmiotów stowarzyszonych.

 

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek użycie przez nas Znaków Towarowych narusza jakiekolwiek znaki towarowe, które są Twoją własnością lub nad którymi sprawujesz kontrolę, prosimy o powiadomienie naszego wyznaczonego agenta określonego w punkcie 8.

 

10. Hiperłącza

Użytkownik otrzymuje ograniczone, niewyłączne, niezbywalne prawo do tworzenia hiperłączy tekstowych do Usług, pod warunkiem, że takie łącze nie przedstawia żadnej ze Stron Sage (zgodnie z definicją w sekcji 17, poniżej) lub żadnej z naszych Usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób zniesławiający, a także pod warunkiem, że strona zawierająca łącze nie zawiera żadnych materiałów dla dorosłych lub nielegalnych, ani żadnych materiałów, które są obraźliwe, nękające lub w inny sposób niewłaściwe. To ograniczone prawo może zostać cofnięte w dowolnym momencie. Nie możesz używać żadnego znaku towarowego Sage Parties ani żadnego logo Sage Parties lub zastrzeżonej grafiki do łączenia się z Usługami bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Co więcej, nie możesz używać, obramowywać lub wykorzystywać technik obramowywania w celu zamknięcia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych jakiejkolwiek Strony Sage, w tym obrazów znajdujących się w Usługach, treści jakiegokolwiek tekstu lub układu lub projektu jakiejkolwiek strony lub formularza zawartego na stronie, w Usługach bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Sage nie składa żadnych roszczeń ani oświadczeń dotyczących jakości, zawartości, charakteru lub wiarygodności stron internetowych osób trzecich dostępnych przez hiperłącze z Usług lub stron internetowych zawierających odnośniki do Usług i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Takie strony nie są pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony, do której prowadzą odnośniki, za wszelkie odnośniki zawarte na stronie, do której prowadzą odnośniki, ani za przegląd, zmiany lub aktualizacje takich stron. Udostępniamy te linki wyłącznie dla wygody użytkownika, a zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza naszej przynależności, poparcia lub przyjęcia jakiejkolwiek strony lub informacji w niej zawartych. Po opuszczeniu Usług użytkownik powinien mieć świadomość, że nasze warunki i zasady nie mają już zastosowania. Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny, do której przechodzi z Usług.

 

11. Treści osób trzecich; Oprogramowanie Open-Source; Interfejs do produktów i usług osób trzecich

Treści osób trzecich. Za pośrednictwem Usług możemy wyświetlać treści, reklamy i promocje pochodzące od osób trzecich (zwane łącznie "Treścią osób trzecich"). W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie przyjmujemy żadnych Treści Osób Trzecich i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących takich Treści Osób Trzecich, w tym, bez ograniczeń, dotyczących ich dokładności lub kompletności. Potwierdzasz i zgadzasz się, że Twoje interakcje z osobami trzecimi dostarczającymi Treści Osób Trzecich są wyłącznie pomiędzy Tobą a tymi osobami trzecimi, a Sage nie jest odpowiedzialny w żaden sposób za takie interakcje lub Treści Osób Trzecich.

 

Oprogramowanie Open-Source. Nasze Usługi mogą również zawierać oprogramowanie osób trzecich, które podlega licencji GNU General Public License ("GPL") lub innym licencjom open-source ("Oprogramowanie Open-Source"). Oprogramowanie Open-Source jest licencjonowane na warunkach licencji, która towarzyszy takiemu Oprogramowaniu Open Source, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków.

 

Łączenie się z produktami i usługami osób trzecich. Sage może zezwolić na korzystanie z naszych Produktów i Usług w połączeniu z produktami i usługami osób trzecich ("Produkty i Usługi osób trzecich"). Jeśli zdecydujesz się połączyć nasze Produkty lub Usługi z Produktami i Usługami osób trzecich, wymagana jest Twoja wyraźna zgoda i upoważnienie, które możesz cofnąć w dowolnym momencie. Po udzieleniu zgody na połączenie określonego Produktu i Usługi osoby trzeciej z naszymi Produktami lub Usługami, użytkownik zgadza się, że Sage i dostawca Produktu i Usługi osoby trzeciej mogą wymieniać informacje w celu umożliwienia funkcjonalności, na którą użytkownik wyraził zgodę. Po udostępnieniu przez Sage informacji dostawcy Produktu i Usługi osoby trzeciej, wykorzystanie takich informacji przez dostawcę osoby trzeciej będzie regulowane wyłącznie przez jego własną politykę prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sage nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących bezpieczeństwa jakichkolwiek Produktów lub Usług osób trzecich i - w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo - Sage nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek Produktów lub Usług osób trzecich ani za żadne szkody lub straty wynikające z korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek Produktów lub Usług osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące Produktów i Usług osób trzecich należy kierować bezpośrednio do ich dostawców.

 

12. Postępowanie użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się, że nie naruszy żadnego prawa, umowy, własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich, ani nie popełni czynu niedozwolonego oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas uzyskiwania dostępu do Produktów i Usług lub korzystania z nich. Użytkownik zgadza się, że będzie przestrzegał niniejszych Warunków i że nie będzie:

 

angażować się w jakiekolwiek nękanie, grożenie, zastraszanie, drapieżnictwo lub prześladowanie;

 

Używać lub próbować użycia konta innego użytkownika bez upoważnienia takiego użytkownika i Sage;

 

Korzystać z Produktów lub Usług w sposób, który mógłby zakłócić, zaburzyć, negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić innym użytkownikom pełne korzystanie z Produktów lub Usług, lub który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić funkcjonowanie Produktów lub Usług w jakikolwiek sposób;

 

Przekształcać dowolnego aspektu Produktów lub Usług, w tym poprawiać błędów, bez upoważnienia ze strony Sage;

 

Odtwarzać dowolnego aspektu Produktów lub Usług lub robić cokolwiek, co mogłoby odkryć kod źródłowy lub ominąć lub obejść środki zastosowane w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do jakichkolwiek Materiałów, funkcji lub obszarów Produktów lub Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo;

 

Tworzyć jakichkolwiek aplikacji osób trzecich, które wchodzą w interakcję z Treścią Użytkownika lub Produktami bądź Usługami bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

 

Używać jakiegokolwiek robota, pająka, crawlera, scrapera, skryptu, rozszerzenia przeglądarki, czytnika offline lub innego zautomatyzowanego środka lub interfejsu nieautoryzowanego przez nas w celu uzyskania dostępu do Produktów lub Usług, wyodrębnienia danych lub w inny sposób zakłócenia lub modyfikacji renderowania Materiałów lub funkcjonalności;

 

Omijanie lub ignorowanie instrukcji zawartych w pliku robots.txt, dostępnym pod adresem https://www. Sage.com/robots.txt,

 

Używać Produktów lub Usług w jakimkolwiek nielegalnym lub nieuprawnionym celu lub angażować się, zachęcać lub promować jakąkolwiek działalność, która narusza niniejsze Warunki.

 

13. Treść dla użytkownika

Usługi mogą zawierać interaktywne funkcje i obszary, które umożliwiają użytkownikom tworzenie, publikowanie, udostępnianie lub przechowywanie treści, w tym między innymi treści generowanych przez użytkowników, przepisów, recenzji, zdjęć, filmów, muzyki, dźwięku, tekstu, grafiki, kodu, elementów lub innych materiałów (zwanych łącznie "Treścią użytkownika"). Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić Treść użytkownika innym osobom za pośrednictwem Usług lub platform innych firm, rozumie, że ta Treść użytkownika będzie widoczna dla innych osób zgodnie z ustawieniami prywatności wprowadzonymi przez użytkownika na jego koncie.

 

Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją Treść użytkownika oraz za korzystanie z wszelkich funkcji interaktywnych i obszarów Usług. Publikując, przesyłając lub w inny sposób przekazując Treści użytkownika, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) takie Treści użytkownika nie są poufne; (b) jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej (lub uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia), aby dostarczyć takie treści i udzielić licencji określonych w niniejszym dokumencie; oraz (c) Treści użytkownika nie naruszają ani nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw własności, w tym prawa do wizerunku lub prywatności, żadnej osoby ani podmiotu.

 

Korzystając z interaktywnych funkcji i obszarów Usług, użytkownik zgadza się ponadto nie tworzyć, nie zamieszczać, nie udostępniać ani nie przechowywać żadnych z poniższych elementów:

 

Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubieżne, sugestywne, nękające, zagrażające, naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, obraźliwe, podburzające, oszukańcze lub w inny sposób niewłaściwe;

 

Treści użytkownika, które stanowiłyby, zachęcały lub dostarczały instrukcji do popełnienia przestępstwa, naruszałyby prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodowałyby odpowiedzialność lub naruszałyby jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;

 

Treści Użytkownika, które zawierają lub przedstawiają jakiekolwiek stwierdzenia, uwagi lub twierdzenia, które nie odzwierciedlają Twoich szczerych poglądów i doświadczeń;

 

Treści użytkownika, które podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub błędnie przedstawiają jej przynależność;

 

Treści Użytkownika, które odwołują się lub przedstawiają firmę Sage lub dowolny z jej Produktów lub Usług, ale nie ujawniają istotnych powiązań z firmą Sage, jeśli Użytkownik je posiada (na przykład, jeśli jest pracownikiem firmy Sage);

 

Treści Użytkownika, które zawierają jakiekolwiek niezamówione promocje, kampanie polityczne, reklamy lub nagabywania;

 

Treści Użytkownika, które zawierają wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, zakłócające lub niszczące pliki lub treści; lub

 

Treści użytkownika, które są niedopuszczalne lub które ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Produktów lub Usług, lub które mogą narazić firmę Sage lub inne osoby na szkodę lub odpowiedzialność jakiegokolwiek typu.

 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści użytkowników. Mimo że nie mamy obowiązku sprawdzania, edytowania ani monitorowania Treści użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do usuwania, sprawdzania lub edytowania Treści użytkownika zamieszczanych lub przechowywanych w Usługach w dowolnym momencie.

 

14. Prawa do Treści Użytkownika

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach lub w oddzielnej umowie, nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad Treścią użytkownika. Jednakże, przesyłając, publikując lub w inny sposób przekazując Treści użytkownika, przyznajesz Sage niewyłączne, bezpłatne, ogólnoświatowe, zbywalne i w pełni sublicencjonowalne prawo na 10 lat do korzystania z Treści użytkownika na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności do

 

·       odtwarzania, utrwalania, powielania za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie, wprowadzania, wyświetlania, przekazywania, przechowywania w pamięci urządzenia, sieci komputerowej, teleinformatycznej lub w jakiejkolwiek komunikacji elektronicznej,

·       handlowania oryginałem lub kopiami, w tym do sprzedaży, wynajmu, obciążenia, licencji, pożyczki, użyczenia lub leasingu oryginału lub kopii,

·       rozpowszechniania w inny sposób, w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, opublikowania, przesłania, prezentacji, reemitowania i nadawania, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego swobodny dostęp w każdym miejscu i czasie (w tym komunikowania się lub udostępniania w urządzeniach, sieciach urządzeń, teleinformatycznych lub komunikacji elektronicznej indywidualnej lub masowej) we wszystkich rodzajach mediów.

 

Powyższe prawo obejmuje prawo Sage do przygotowywania dzieł pochodnych (w tym do modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia), prawo do alienacji i korzystania z dzieł pochodnych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej oraz prawo do upoważniania do wykonywania dzieł pochodnych , a także do wykorzystywania Twojego imienia, podobizny, głosu i osoby w Usługach, na stronach internetowych osób trzecich i w aplikacjach mobilnych oraz we wszystkich innych mediach lub formatach, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych Sage.

 

Sage ma prawo do zmiany, przeróbki Treści Użytkownika oraz ich adaptacji, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania swoich praw moralnych do Treści Użytkownika i upoważnia Sage do wykonywania tych praw w imieniu Użytkownika, w szczególności do decydowania o wskazaniu nazwiska lub nie oraz do ingerencji w treść i formę, a także do nadzorowania wykorzystania. Wyrażasz zgodę i nie sprzeciwiasz się temu, aby inni użytkownicy naszych Usług mieli dostęp i korzystali z Twoich Treści Użytkowników zgodnie z najnowszą wersją licencji Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike (BY-NC-SA).

 

15. Informacja zwrotna

Niezależnie od Treści użytkownika, użytkownik może przesyłać pytania, komentarze, sugestie, pomysły, oryginalne lub kreatywne materiały lub inne informacje na temat firmy Sage lub naszych Produktów i Usług (łącznie "Informacje zwrotne"). Informacje zwrotne nie są poufne i stają się wyłączną własnością firmy Sage. Sage posiada wyłączne prawa, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa własności intelektualnej, do takich Informacji zwrotnych i jest uprawniony do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Informacji zwrotnych w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez uznania lub wynagrodzenia dla użytkownika.

 

16. Odszkodowania

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Sage oraz naszych byłych, obecnych i przyszłych pracowników, urzędników, dyrektorów, wykonawców, konsultantów, właścicieli kapitału, dostawców, sprzedawców, usługodawców, spółki macierzyste, spółki zależne, filie, agentów, przedstawicieli, poprzedników, następców i cesjonariuszy (razem z Sage, "Strony Sage") od wszelkich roszczeń osób trzecich dowolnego rodzaju, czy to w ramach deliktu, umowy lub w inny sposób (łącznie "Roszczenia"), w tym szkód majątkowych lub osobistych, które wynikają z lub odnoszą się do:

 

dostępu użytkownika do naszych Produktów, Usług i Materiałów, ich wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania;

 

wszelkich Treści Użytkownika, które tworzysz, publikujesz, udostępniasz lub przechowujesz na lub za pośrednictwem naszych Usług lub naszych stron lub kanałów na platformach mediów społecznościowych stron trzecich;

 

wszelkich przekazanych przez użytkownika Informacji zwrotnych;

 

naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków;

 

naruszenia przez Ciebie praw jakiejkolwiek strony trzeciej; lub

 

korzystania lub niewłaściwego korzystania z Produktów lub Usług przez osoby trzecie, które użytkownik upoważnił do korzystania z udostępnionych mu Produktów lub Usług.

 

Ten obowiązek odszkodowawczy obejmuje pokrycie wszelkich kosztów adwokackich Stron Sage oraz innych kosztów dochodzenia i obrony Roszczeń, a także kosztów egzekwowania obowiązku odszkodowawczego.

 

Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Sage o wszelkich Roszczeniach osób trzecich i współpracować ze Stronami Sage w obronie takich Roszczeń. Ponadto zgadzasz się, że Strony Sage będą miały kontrolę nad obroną lub rozstrzyganiem wszelkich Roszczeń osób trzecich. To odszkodowanie stanowi dodatek do, a nie zastępuje, wszelkich innych odszkodowań określonych w pisemnej umowie między Tobą a Sage.

 

Przepisów niniejszego ust. 17 nie stosuje się do klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące.

 

17. Zastrzeżenia

MOŻEMY DOSTARCZYĆ WAŻNE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED UŻYCIEM PEWNYCH PRODUKTÓW SAGE I/LUB UCZESTNICTWEM W PEWNYCH USŁUGACH SAGE LUB INNYCH DZIAŁANIACH. MOŻEMY AKTUALIZOWAĆ LUB ZMIENIAĆ TE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE, DLATEGO NALEŻY JE OKRESOWO PRZEGLĄDAĆ.

 

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WSZYSTKIE USŁUGI I MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, A MY WYRAŹNIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE JAKIEKOLWIEK NASZE STRONY INTERNETOWE, APLIKACJE MOBILNE I MATERIAŁY SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, NIEZAWODNE, AKTUALNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. PONADTO NASZE STRONY INTERNETOWE, APLIKACJE MOBILNE I MATERIAŁY SĄ (A) PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH, (B) DOSTARCZANE JAKO PORADY OGÓLNE I (C) NIE MAJĄ ZASTĘPOWAĆ PROFESJONALNYCH PORAD MEDYCZNYCH LUB ŻYWIENIOWYCH. CHOCIAŻ STARAMY SIĘ, ABY DOSTĘP DO I KORZYSTANIE Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH, APLIKACJI MOBILNYCH I MATERIAŁÓW BYŁO BEZPIECZNE, NIE MOŻEMY I NIE GWARANTUJEMY, ŻE ONE LUB NASZE SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW; DLATEGO NALEŻY KORZYSTAĆ Z UZNANEGO W BRANŻY OPROGRAMOWANIA DO WYKRYWANIA I DEZYNFEKCJI WIRUSÓW Z DOWOLNEGO POBRANEGO MATERIAŁU.

 

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁAŚCIWE I BEZPIECZNE MYCIE, OBSŁUGĘ, PRZYGOTOWYWANIE, PRZECHOWYWANIE, GOTOWANIE, UŻYWANIE I SPOŻYWANIE ŻYWNOŚCI. INSTRUKCJE GOTOWANIA I WSKAZÓWKI DOSTARCZONE PRZEZ SAGE SĄ OFEROWANE WYŁĄCZNIE JAKO WYTYCZNE. PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA LUB SPOŻYWANIA JAKIEJKOLWIEK ŻYWNOŚCI NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZYM OSĄDEM I WŁAŚCIWĄ DYSKRECJĄ. SPOŻYWANIE SUROWYCH LUB NIEDOGOTOWANYCH MIĘS, DROBIU, OWOCÓW MORZA, SKORUPIAKÓW LUB JAJ MOŻE ZWIĘKSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ ŻYWNOŚĆ, A TAKIE SPOŻYCIE POWINNO ODBYWAĆ SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE NEGATYWNE SKUTKI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z WYKORZYSTANIA LUB ZASTOSOWANIA INFORMACJI DOSTARCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.

 

Przepisów niniejszego ust. 17 nie stosuje się do klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące.

 

18. Ograniczenie odpowiedzialności; zwolnienie

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: (A) W ŻADNYM WYPADKU SAGE ANI ŻADNA ZE STRON SAGE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, DOCHODU LUB ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB DANYCH, UTRATĘ LUB ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI AKTYWÓW LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, LUB SZKODY Z TYTUŁU PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB MATERIAŁÓW LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA SZKODY SPOWODOWANE LUB WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH UZYSKANYCH OD SAGE, LUB Z BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, PRZERW, USUNIĘĆ PLIKÓW LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, BŁĘDÓW, WAD, BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI LUB JAKICHKOLWIEK NIEPOWODZEŃ W DZIAŁANIU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z DZIAŁANIA BOGA LUB SIŁY WYŻSZEJ, AWARII KOMUNIKACJI, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO ZAPISÓW, PROGRAMÓW LUB SYSTEMÓW FIRMY SAGE), NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ LUB DELIKT (W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO ZWYKŁEGO ZANIEDBANIA, AKTYWNEGO, PASYWNEGO LUB PRZYPISANEGO), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT ; ORAZ (B) W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAGE I STRON SAGE (WSPÓLNIE), CZY TO W RAMACH KONTRAKTU, GWARANCJI, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA, CZY TO CZYNNEGO, BIERNEGO CZY PRZYPISANEGO), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ LUB INNEJ TEORII, WYNIKAJĄCA Z LUB ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG, W TYM MATERIAŁÓW I FUNKCJI W NICH ZAWARTYCH, NIE PRZEKROCZY REKOMPENSATY WYPŁACONEJ NAM ZA DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW LUB USŁUG.

 

OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM PUNKCIE 19 NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE MIENIA SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKTY LUB USŁUGI ZAKUPIONE OD NAS, ANI ZA NASZE OSZUSTWO, RAŻĄCE ZANIEDBANIE LUB CELOWE, UMYŚLNE, ZŁOŚLIWE LUB LEKKOMYŚLNE DZIAŁANIE.

 

Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach Sage ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 

19. Modyfikacje Usług

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia dostępu do Usług i Materiałów (lub jakichkolwiek ich cech lub funkcjonalności). w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany nie wpłyną na prawa użytkownika w odniesieniu do Produktów lub Usług już zakupionych lub zamówień już złożonych. Użytkownik ma również prawo do rezygnacji z korzystania z całości lub części Usług w dowolnym momencie.

 

20. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki użytkowania i sprzedaży (oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) oraz zakup Produktów przez użytkownika od Sage będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Sąd w Duesseldorfie, Niemcy, jest uzgodnionym forum.

 

Przepisów niniejszego ust. 20 nie stosuje się w żadnym przypadku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami w przypadku, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego. W tych przypadkach prawem właściwym jest prawo polskie, a zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące polskie przepisy o jurysdykcji.

 

Możesz również skontaktować się z naszym Działem Obsługi bezpośrednio przez nasz portal internetowy pod adresem https://www.sageappliances.com/pl/pl/home/index.html telefonicznie pod numerem 00800 1218713 lub mailowo pod adresem https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=pl&region=pl&brand=sage, aby uzyskać więcej informacji.

 

Konsument ma m.in. następujące możliwości pozasądowego rozwiązania sporu: i) skorzystanie z pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej; ii) zwrócenie się do Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie mediacji; iii) zwrócenie się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji broniącej praw konsumentów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów przez Klienta dostępne są w szczególności na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://polubowne.uokik.gov.pl lub https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

 

Komisja UE utworzyła platformę internetową do rozwiązywania sporów ("platforma ODR") między przedsiębiorstwami a konsumentami. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

21. Zakończenie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zastrzegamy sobie prawo do odebrania Ci prawa do dostępu lub korzystania z Usług, a także do zablokowania lub uniemożliwienia Ci przyszłego dostępu do Usług i korzystania z nich z 7-dniowym wyprzedzeniem z ważnego powodu, tj: i) korzystasz z Usług w sposób niezgodny z postanowieniami Warunków; ii) korzystasz ze strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Jeśli przeniesiesz Produkt, który łączy się z naszymi Usługami, do nowego właściciela, Twoje prawo do korzystania z Usług w odniesieniu do tego Produktu automatycznie wygasa, a nowy właściciel nie będzie miał prawa do korzystania z Usług w ramach Twojego konta i będzie musiał zarejestrować osobne konto w Sage.

 

22. Procedura składania skarg

 

Sage jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad.

 

Wszelkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną lub pocztową na adres:

 

Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld

 

Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania tej osoby o sposobie rozpatrzenia takiej reklamacji. W tym celu osoba składająca reklamację powinna wskazać w niej na przykład: imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Sage rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w formie pisemnej na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

24. Rozdzielność

Jeżeli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas taki warunek, klauzula lub postanowienie zostanie wydzielone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność jakiejkolwiek pozostałej części tego warunku, klauzuli lub postanowienia, ani też jakiegokolwiek innego warunku, klauzuli lub postanowienia niniejszych Warunków.

 

25. Ciągłość klauzul

Następujące sekcje przetrwają wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszych Warunków oraz likwidację konta Sage: wszystkie zdefiniowane warunki oraz Sekcje 1 - 6 (tylko pierwszy akapit), 7, 8, 9 (tylko drugi akapit), 10 do 23.

 

Kontakt: numer telefonu i adres e-mail można znaleźć na naszej stronie Informacje prawne o firmie