Garantin

Varukorg

Huvudmeny

SAGE KOMMERSIELL GARANTIN

 

(hädanefter ”Sage” eller ”Sage Appliances”) erbjuder en tvåårig begränsad kommersiell garanti (garanti) för alla Sage-produkter som köps in i ett land med kontaktinformation i listan nedan. Under garantitiden kommer Sage Appliances att reparera eller byta ut en defekt produkt efter eget gottfinnande.

Sage garanterar denna produkt i specificerade områden i två år från inköpsdatum mot fel som orsakats av bristande utförande och material. Garantitiden kan vara längre för vissa apparater eller vissa delar av apparaterna. Sage-produkter som omfattas av denna kommersiella garanti är endast avsedda för privat (icke-kommersiellt) hushållsbruk.

Omfattningen enligt denna garanti gäller oberoende av och utöver dina lagstadgade rättigheter enligt den finska konsumentskyddslagstiftningen.

Om den produkt som du köper i vår Sage onlinebutik är defekt eller inte överensstämmer med köpeavtalet, vänligen kontakta vår kundtjänst för att få produkten reparerad eller utbytt. Du kan också kontakta konsumentrådgivningen om du vill (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/). Om en oenighet om ett köpeavtal inte kan lösas mellan parterna genom förhandlingar kan du hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (https://kuluttajariita.fi/en/index/yhteystiedot.html). Innan du hänskjuter ärendet till konsumenttvistenämnden bör du kontakta konsumentrådgivningen (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/). Nedan finns också en länk till den finska webbplatsen för Europeiska kommissionens forum för tvistlösning online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI). En finsk konsument som har en tvist med en finsk onlinebutik bör även fortsättningsvis först kontakta den finska konsumentrådgivningen för att lösa ärendet (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/).

Sage beviljar denna garanti endast till den första användaren (slutkonsumenten). Garantin överförs inte vid vidareförsäljning. Om en produkt ersätts inom ramen för garantin kommer den ursprungliga garantiperioden inte att förlängas. Fakturadatumet för den ursprungliga produkten gäller.

Alla varor som köps online från Sage onlinebutik omfattas också av juridiska garantirättigheter. Om inget annat anges nedan är andra krav från köparen, oavsett rättslig grund, uteslutna.  Sage beviljar dock en garantiperiod på två år för alla Sage-produkter. Dessutom kan det finnas en utökad garanti på enskilda delar för vissa produkter. Se det medföljande garantibeviset.

För varor som köps online från vår Sage-webbutik har konsumenterna dessutom vissa rättigheter att ångra inköp och kräva full återbetalning. Läs även under ”Villkor” och ”Ångerrätt” för mer information och instruktioner om hur du ångrar ett köp. Sage går med på att förlänga denna ångerrättsperiod till 30 dagar. Köparen är skyldig att returnera de ursprungliga varorna till Sage Appliances inom 30 dagar på Sage Appliances bekostnad.

SAGE Appliances förbehåller sig rätten att begära ersättning för skador på produkten som omfattas av lagstadgade krav.

 

VIKTIG BEGRÄNSNING AV VÅR SAGE-GARANTI

Sage kan begränsa garantin för Sage-produkter till länder där Sage säljer direkt.

Denna garanti gäller inte för följande:

1. Skador eller defekter på Sage-produkter eller -tillbehör som orsakas av normalt slitage eller åldrande; ersättningsgarantin utesluter också trasiga bitar och förbrukningsartiklar såsom vattenfilter;

2. Ytliga skador, inklusive repor, bucklor och skadad plast på sladdar, om inte felet beror på material- eller tillverkningsfel;

3. Transport av skadade varor;

4. Modifieringar, ändringar eller reparationer om inte dessa utfördes enligt Sages anvisningar och av en auktoriserad Sage-partner;

5. Skada till följd av olyckor, missbruk eller felaktig användning, ovanliga lagrings- eller miljöförhållanden, force majeure eller andra yttre orsaker;

6. Skada uppkommen av felaktig användning av Sage-produkten enligt användarhandboken och specifikationerna;

7. Fel eller skador på grund av bristande underhåll, t.ex. om du inte avkalkar kaffemaskinen för att förhindra kalkavlagringar.

8. Sage-produkter som har modifierats utan uttryckligt medgivande från Sage;

9. Sage-produkter vars serienummer eller produktetikett har tagits bort eller förlagts, eller

10. Sage-produkter som har använts för kommersiellt bruk.

 

SAGES GARANTIÅTGÄRDER

Ett garantikrav sker efter att ett ärende har skapats hos Sages kundtjänst (kontaktinformation för  Finland:  https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=sv&region=fi&brand=sage.  Begäran om reparation eller utbyte är kostnadsfritt för kunden om tjänsten sker i det land där enheten köptes.

De detaljerade villkoren finns i produktens respektive garantikort eller i informationen på webbplatsen: https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=sv&region=fi&brand=sage  Submitting

Lagliga garantikrav mot en eventuell andra avtalspartner, till exempel återförsäljare eller andra webbutiker, påverkas inte av denna garanti.

 

FÖR DENNA GARANTIÅTGÄRD SKA DU INTE RETURNERA PRODUKTEN TILL BUTIKEN

 

I enlighet med ”Sage-garantin” kan varor repareras eller ersättas av SAGE inom två år efter inköpsdatum.  Följande villkor gäller:

·       Sage accepterar inte retur av delar eller tillbehör; och

·       Om varan kan returneras och du skickar tillbaka den till oss kommer Sage att erbjuda dig en återbetalning, om köpet gjordes online direkt från Sage, baserat på din ursprungliga betalningsmetod. 

 

Följ dessa instruktioner, vilka är föremål för Sage-garantin, för att få snabbare service:

1.      Skriv ner produktens modellnummer och partikoden (detta är ett fyrsiffrigt nummer).  Dessa nummer hittar du oftast på ett klistermärke eller ingjutet i produkten, vanligtvis på undersidan eller baksidan av produkten.

 

2.       Ha originalet eller en kopia av försäljningskvittot redo.

 

3.       Kontakta Sages kundtjänst via telefon eller via vår webbplats.

 

4.       Om produkten, eller en av dess delar, är berättigad till reparation eller lagning enligt garantin, kommer Sage att utfärda ett returnummer och en förbetald fraktsedel via e-post så att produkten kan skickas till Sage utan kostnad för dig.  Sage accepterar inga returer utan föregående godkännande. Vid mottagandet av produkten kan Sage skicka en ny produkt eller kontakta dig med ytterligare information om reparation av produkten.  Handläggningstiden för att hantera garantikrav är vanligtvis upp till 15 arbetsdagar, plus leveranstid, beroende på din geografiska plats och typ av skada eller garantikrav.

 

5.       En Sage-apparat anses vara trasig vid leverans om den visar tecken på ett utrustningsfel som förhindrar vanlig användning när du först använder den efter att du har öppnat förpackningen.  Ring Sage inom 30 kalenderdagar efter fakturadatumet om du tror att produkten var trasig vid leverans. Sage avgör om produkten var trasig vid leverans och ordnar för produktens retur samt skickar en ersättningsprodukt på Sages bekostnad.

 

6.       För ytterligare skydd av produkten och för att säkerställa säker hantering medan en produkt returneras för eventuell garantireparation, rekommenderar Sage att du använder Sages fraktetikett eller en spårbar, försäkrad leveranstjänst. Sage ansvarar inte för eventuella skador som orsakas under transporten av en produkt.

 

7.       Under garantitiden kommer Sage att reparera eller byta ut en defekt produkt efter eget gottfinnande. Men om produkten innehåller ett antal tillbehör kommer endast den del eller det tillbehör som är defekt att bytas ut.

8.       Sage förbehåller sig rätten att göra mindre justeringar istället för att byta ut produkten eller tillbehöret. Förpackningar, instruktioner, recept etc. byts inte ut om de inte är felaktiga.

Kontaktinformation till Sage

Irland: 1800932369

Storbritannien: 08081781650

Tyskland: 08005053104

Österrike: 0800802551

Schweiz: 0800009933

Belgien: 080054155

Nederländerna: 08000201741

Luxemburg: 080088072

Spanien: 0900838534

Frankrike: 0800903235

Italien: 800909773

Portugal: 0800180243

Sverige: 0200123797

Danmark: 080820827

Norge: 80024976

Finland: 0800412143

 

På webben: https://www.sageappliances.com/fi/fi/home/index.html