Användningsavtal för inskickat användargenererat innehåll

Huvudmeny

Användningsavtal för inskickat användargenererat innehåll

 

Användningsavtal för inskickat användargenererat innehåll – regler för innehåll du skickar in (”användningsavtal”)

a) Allmänt. Sage Appliances GmbH (tillsammans ”Sage”) kan nu eller i framtiden erbjuda på (i) de webbplatser som ägs och underhålls av Sage, inklusive men inte begränsat till www.sageappliances.com (och alla dess underdomäner)  http://www.foodthinkers.comhttps://polyscienceculinary.com/https://remanufactured.brevilleusa.com/ (ii) andra webbplatser eller sociala medieplattformar som är anslutna till Sage(”(i) och (ii), tillsammans ”webbplatser”), eller (iii)eller mobilapplikationer (”appar”) möjlighet att lägga upp, ladda upp, visa, publicera, distribuera, överföra, sända eller på annat sätt göra tillgängliga på eller skicka via webbplatserna och apparna (”skicka”) meddelanden, text, illustrationer, filer, bilder, grafik, foton, kommentarer, ljud, musik, videor, information, innehåll, betyg, recensioner, data, frågor, förslag, personligt identifierbar information eller information eller material och idéerna som finns däri (tillsammans, men exklusive Sage Licensed Elements som ingår däri, ”användargenererat innehåll”). Du bekräftar att du är ansvarig för allt av följande: information, profiler, meddelanden, text, filer, anspråk, förslag, bilder, foton, video, musik, ljud eller annat innehåll eller material som du skickar in, laddar upp, postar eller på annat sätt tillhandahåller eller gör tillgängligt för Sage eller dess leverantörer, på eller genom webbplatserna och apparna eller på annat sätt (”inskick”), inklusive användargenererat innehåll. Du godkänner användandet av detta på tredjepartsföretagens webbplatser och appar, till exempel Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Google+ och andra, som associeras med hashtags relaterade till Sage Appliances. Sådana inskick kan användas på webbplatserna och apparna och/eller på andra marknadsföringskanaler från Sage, inklusive men inte begränsat till e-post, sociala medier, betald digital reklam, tv, tryck, betald utomhusreklam, www.sageappliances.com, och dess underdomäner och skyltar i butiken. Du får bara skicka in innehåll om du är 18 år eller äldre och om Sage väljer att använda ditt inskick kan det visas för andra att se, tillsammans med ditt namn och tillhörande profilinformation (t.ex. användarnamn och profilbild) på Instagram, Twitter, Facebook eller annat (om tillämpligt). Sage är inte skyldiga att visa, presentera eller använda inskick, men kan göra det efter eget gottfinnande. NÄR DU SKICKAR IN INNEHÅLL TILL EN WEBBPLATS ELLER APP, ELLER SVARAR MED HASHTAGEN #Sage GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA ANVÄNDNINGSAVTAL.

b) Icke-konfidentialitet för användargenererat innehåll. Om inte annat anges i webbplatserna och apparnas publicerade sekretesspolicy eller eventuella ytterligare villkor som då och då kan gälla, godkänner du att (a) användargenererat innehåll kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke ägarskyddat och kommer inte att returneras, (b) användargenererat innehåll kommer endast att skickas in för personliga, och INTE för kommersiella ändamål, och (b) Sage åtar sig inget ansvar av något slag gentemot dig eller tredje part med hänsyn till det användargenererade innehållet. På Sages begäran kommer du att förse oss med all dokumentation som är nödvändig för att styrka dessa rättigheter och verifiera att du följer detta användningsavtal. Du bekräftar att internet kan vara föremål för säkerhetsöverträdelser och att du är medveten om att inskick av användargenererat innehåll kanske inte är säkra, och du kommer att överväga detta innan du skickar in användargenererat innehåll. Du bekräftar också att Sage eller dess partners kan använda ditt inskick och alla idéer, koncept och all sakkunskap som finns däri, för alla Sages ändamål inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av produkter och/eller tjänster.

b) Licens till Sage för användargenererat innehåll. Om inte annat beskrivs i ytterligare eller efterföljande villkor (t.ex. en tävlings officiella regler), som reglerar inskick av användargenererat innehåll, beviljar och garanterar du härmed att du har rätt att bevilja Sage och du accepterar att bevilja Sage och dess anslutna enheter, partner och agenter den icke-exklusiva, oinskränkta, ovillkorliga, obegränsade, världsomspännande, oåterkalleliga, beständiga, underlicensierbara, royaltyfria och kostnadsfria rättigheten och licensen att använda, kopiera, spela in, distribuera, översätta, modifiera, reproducera, utlämna, underlicensiera (på flera nivåer), visa, offentligt framföra, överföra, publicera, sända, översätta, göra härledda verk av och på alla andra sätt utnyttja alla eller någon del av det användargenererade innehållet (och därav härledda verk) och inskick, för vilket ändamål som helst i alla format, på eller genom alla medier, programvaror, formler eller medium som finns nu eller utvecklas senare, och med vilken teknik eller enhet som finns nu eller utvecklas senare, och för att annonsera, lansera och marknadsföra detta. Utan begränsning inkluderar de beviljade rättigheterna rätten att: (a) konfigurera, tillhandahålla värdtjänst, indexera, cachelagra, arkivera, lagra, digitalisera, komprimera, optimera, modifiera, omformatera, redigera, anpassa, publicera i sökbart format och ta bort sådant användargenererat innehåll och kombinera det med annat material, och att (b) använda alla idéer, koncept, sakkunskap eller tekniker som finns i allt användargenererat innehåll för alla ändamål, inklusive utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och/eller tjänster. För att ytterligare stärka de rättigheter och licenser som du beviljar Sage till användargenererat innehåll, beviljar du också härmed Sage och godkänner Sage den ovillkorliga, beständiga, oåterkalleliga rätten att använda och utnyttja ditt namn, din person och likhet i samband med allt användargenererat innehåll, utan någon skyldighet eller ersättning till dig. Med undantag för vad som är förbjudet enligt lag, avstår och accepterar du härmed att avstå från all eventuell ideell upphovsrätt (inklusiveerkännande och integritet) som du har för användargenererat innehåll, även om det ändras eller ändras på ett sätt som inte är acceptabelt för dig. I den utsträckning det inte är undantaget godkänner du oåterkalleligt att inte utöva sådana rättigheter (om sådana finns) på ett sätt som stör utövandet av de beviljade rättigheterna. Du förstår att du inte kommer att få några betalningar, summor, vederlag eller ersättning för någon av de rättigheter som beviljas i detta avsnitt c). Med förbehåll för de rättigheter och licenser som du beviljar i detta användningsavtal behåller du den juridiskt erkända rätt, titel och intresse du har i det användargenererade innehållet.

d) Sages exklusiva rätt att hantera allt användargenererat innehåll. Sage kan, men kommer inte att ha någon skyldighet att, granska, övervaka, visa, anslå, lagra, underhålla, acceptera eller på annat sätt använda vad som helst ur det användargenererade innehållet, och Sage kan efter eget gottfinnande radera, flytta, omformatera, ta bort eller vägra att lägga upp eller på annat sätt använda det användargenererade innehållet utan föregående meddelande eller något ansvar gentemot dig eller tredje part. Sage förbehåller sig rätten att behandla användargenererat innehåll på webbplatserna och apparna som innehåll som lagras på uppdrag av användare som Sage inte kommer att utöva kontroll över, förutom genom att blockera eller ta bort innehåll som kommer till Sages kännedom och är stötande, obscent, förargelseväckande, oanständigt, snuskigt, våldsamt, trakasserande, hotfullt, kränkande, olagligt eller på annat sätt anstötligt mot Sage, eller genom att upprätthålla en tredje parts rättigheter vid meddelande om en kränkning kommer till Sages kännedom. Inskickat användargenererat innehåll från dig eller andra behöver dock inte underhållas på webbplatserna och i apparna av oss under någon tidsperiod och du har inte rätt att efter inskick komma åt, arkivera, underhålla, eller på annat sätt använda sådant användargenererat innehåll på webbplatserna och apparna.

e) Beviljanden och garantier gällande användargenererat innehåll. Varje gång du skickar in något användargenererat innehåll, intygar och garanterar du att du är minst arton (18) år gammal och är förälder eller vårdnadshavare, eller har fullt samtycke från föräldern/föräldrarna eller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna, till eventuella minderåriga som avbildas i eller bidrar till det användargenererade innehåll du skickar in, och att, när det gäller det användargenererade innehållet, (a) du är ensam författare och ägare till de immateriella rättigheterna och andra rättigheterna för det användargenererade innehållet, eller att du har rättighet att skicka in det användargenererade innehållet till och bevilja Sage de rättigheter till det som du beviljar i detta användningsavtal och eventuella ytterligare villkor, utan att hålla Sage ansvariga för att erhålla samtycke från tredje part och utan att skapa någon skyldighet eller något ansvar för Sage; (b) det användargenererade innehållet är korrekt; (c) det användargenererade innehållet inte och, med hänsyn till Sages tillåtna användning och utnyttjande som anges i detta användningsavtal, inte kommer att kränka någon immateriell egendom eller annan rättighet för tredje part; och (d) det användargenererade innehållet bryter inte mot detta användningsavtal och kommer inte att orsaka någon personskada eller skada.

f) Tillämpning. Sage har ingen skyldighet att övervaka eller upprätthålla den immateriella ägarrätten till användargenererat innehåll, men du ger Sage rätten att skydda och verkställa sina rättigheter till det användargenererade innehållet, bland annat genom att vidta och kontrollera åtgärder i ditt namn och för din räkning (på Sages bekostnad, för vilka du härmed samtycker till och oåterkalleligt utser Sage till din praktiska advokat med befogenhet att ersätta och delegera, vars förordnande innebär ett vinstintresse). g) Sages policy är att inte acceptera eller överväga innehåll, information, idéer, förslag eller annat material än det vi specifikt har efterfrågat och för vissa specifika villkor, regler och krav kan gälla. Detta för att undvika missförstånd om dina idéer liknar de vi har utvecklat eller utvecklar självständigt. Följaktligen accepterar Sage inte oönskat material eller oönskade idéer och tar inget ansvar för material eller idéer som överförs så. Om du, trots vår policy, väljer att skicka innehåll, information, idéer, förslag eller annat material, godkänner du vidare att Sage är fritt att använda innehållet, informationen, idéerna, förslagen eller andra materialet för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster, utan något ansvar eller betalning av något slag till dig.

h) Du beviljar och garanterar vidare att inskicket inte utgör eller innehåller programvaruvirus, kommersiella uppmaningar, kedjebrev, massutskick eller någon form av ”skräppost”. Du får inte använda en falsk e-postadress, efterlikna någon person eller enhet eller på annat sätt vilseleda Sage angående ursprunget till ett inskick. DU GODKÄNNER ATT SKADEERSÄTTA SAGE, DESS LEVERANTÖRER OCH TREDJE PARTER SOM YOTPO, INC, INSTAGRAM, LLC, TWITTER INC., FACEBOOK, INC., PINTEREST, INC., GOOGLE INC. SAMT FLER OCH ALLA VÅRA ELLER DERAS RESPEKTIVE FÖRVALTNINGSBOLAG, PARTNER, LICENSINNEHAVARE, LICENSGIVARE OCH ALLA VÅRA ELLER DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, EFTERFÖLJARE, AGENTER OCH ÖVERLÅTARE, FÖR ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED (A) ANVÄNDANDET AV INSKICK, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER BASERAT PÅ COPYRIGHTINTRÅNG, FÖRSKINGRING, INTRÅNG I PRIVATLIVET, ÄREKRÄNKNING, PUBLICERINGSRÄTT OCH/ELLER SUDDIGHET, ÄNDRING, REDIGERING, MORFNING, FÖRVRÄNGNING, OPTISK EFFECT, FELREPRODUKTION, FIKTIV VERSIONERING ELLER ANVÄNDNING I NÅGON SAMMANSATT FORM AV DIN ELLER NÅGON ANNAN PERSONS ELLER ENHETS NAMN, INSTAGRAM, TWITTER, ELLER FACEBOOK-ID, PROFILBILD, BILD, LIKHET, KOMMENTARER, INLÄGG, UTTALANDEN ELLER ANNAN INFORMATION; ELLER (B) ALLA ÖVERTRÄDELSER ELLER PÅSTÅDDA ÖVERTRÄDELSER AV NÅGRA AV DESSAA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER GÄLLANDE LAGAR SOM GÖRS AV DIG. FÖREGÅENDE BESTÄMMELSE OM SKADEERSÄTTNING GÄLLER INTE SAGES FÖRSUMLIGHET ELLER AVSIKTLIGA UPPFÖRANDE.

Varje gång du gör ett inskick godkänner du härmed var och ett av de föregående villkoren i detta användningsavtal, liksom de vanliga villkoren som läggs ut på denna webbplats, eftersom de ibland kan ändras och redigeras av Sage.