Mångfald och inkludering

Varukorg

Huvudmeny

Sage-koncernens dokument för Mångfald och inkludering

 

 

På Sage värdesätter vi individualitet och unikhet lika mycket som vi värdesätter samarbete och gemensamma visioner. Vi anser att mångfald och inkludering skapar en bredare och rikare miljö som främjar kreativt tänkande, innovation och problemlösning. Inkluderande organisationer lockar till sig och behåller de bästa talangerna och kan bättre utnyttja den fulla potentialen hos alla de idéer som genereras inom organisationen.

Lokalt arbete som präglas av inkludering och mångfald

Sage-koncernen är ett globalt företag som betjänar ett stort antal unika, individuella kunder som använder våra produkter för att uppnå bästa möjliga resultat för sig själva och sina familjer.

Våra medarbetare ska spegla våra kunder och de platser där vi verkar genom att omfatta en bredd av:

·  religion, trosbekännelse, etnicitet, nationellt ursprung, härkomst, kulturell bakgrund, språk och medborgarskap

·  kön, sexuell identitet eller preferens

·  civilstånd

·  ålder

·  psykisk och fysisk förmåga eller funktionshinder

·  utbildning och erfarenhet

·  socioekonomisk status

·  familjesituation och bakgrund

·  militär- eller veteranstatus

·  politisk övertygelse och världsåskådning

Vad mångfald och inkludering betyder för Sage-koncernen

Mångfald omfattar skillnader i perspektiv, tankar, intressen och idéer. Inkludering innebär att se till att alla medarbetare värdesätts, hörs, erkänns, engageras och involveras på jobbet, och att de har möjlighet att samarbeta, bidra och utvecklas professionellt i linje med våra affärsbehov. Mångfald och inkludering är resultatet av respekt, uppskattning av andra och omsorg om de liv vi berör genom de människor vi anställer, de kunder som använder våra produkter och de platser där vi verkar.

Hur mångfald och inkludering bidrar till verksamheten

Att skapa en arbetsplats som präglas av inkludering och mångfald kan spela en viktig roll för att uppnå viktiga affärsmål och bidra till de platser där vi verkar, nämligen:

·  Mer attraktivt för medarbetare: Att ha en arbetsstyrka som präglas av mångfald och inkludering är en avgörande faktor för att attrahera och behålla talanger. Organisationer som tar till sig flexibilitet, teknik och nya sätt att arbeta kommer att vara mer attraktiva för potentiella och befintliga medarbetare, vilket leder till ökad produktivitet och arbetsmoral. Det leder också till att våra medarbetare känner sig mer uppskattade och får stöd för att utvecklas på sitt eget unika sätt.

·  Ökad innovation och värdeskapande: En mångfald av erfarenheter, perspektiv och bakgrunder är en grundpelare för innovation och utveckling av nya idéer. Organisationer som är ledande inom mångfald är mer flexibla och mer benägna att experimentera och acceptera misslyckanden i sin strävan efter annorlunda och innovativa metoder.

·  Bättre resultat för kunderna: En arbetsstyrka som präglas av mångfald kan bidra till bättre förståelse för och möjliggöra bättre service till alltmer varierande marknader och kunder, genom att förutse deras behov och leverera bättre värde till dem och till de platser där vi verkar.

Mål, omfattning och ansvar

För att uppnå detta strävar vi efter att:

·  tillämpa principer om jämlikhet och social rättvisa för att uppnå lika möjligheter till anställning för begåvade personer från alla bakgrunder och kulturer;

·  attrahera, rekrytera, behålla, engagera, stödja, utveckla och främja en arbetsstyrka som präglas av mångfald;

·  främja respekt, kulturell medvetenhet och inkludering genom att skapa en samarbetsinriktad arbetsmiljö där alla anställda uppmuntras att delta och bidra;

·  ge medarbetarna inflytande och skapa ett tryggt utrymme där alla kan uttrycka sig, utbyta idéer och känna sig uppskattade;

·  uppmuntra medarbetarna att vara öppna och nyfikna på andras erfarenheter och perspektiv; och

·  fira våra framgångar i detta avseende tillsammans.

Vi strävar efter att bygga och främja en kultur som systematiskt är säker, respektfull, rättvis och inkluderande för alla och som uppskattar och värdesätter de unika egenskaper som varje individ bidrar med. Samtidigt som vi fortsätter att förnya och förbättra våra produkter och tjänster kommer vi också att fortsätta att förnya och förbättra våra metoder för mångfald, jämlikhet och inkludering som en viktig drivande faktor till vårt företags framgång.

Vi utformar våra produkter och tjänster för att berika människors liv. Vi utformar vårt företag så att våra medarbetare kan behärska varje situation för att bidra till våra kunders framgång. Mångfald och inkludering är grunden. Det är och förblir viktigt för oss med pågående samtal, lyssnande, lärande och samarbete för att tillgodose behoven och förbättra livet för våra olika kunder och medarbetare.